ทพ.ภวัคร์ ตั้งทางธรรม

คลินิกทันตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและรากฟันเทียม

น.อ.นพ.สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์

คลินิกศัลยกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดสมองและระบบประสาท

นพ. วิทวัส อริยวุฒยากร

คลินิกออนโคโลยี (มะเร็งวิทยา)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ. สมพงษ์ ตรึงธวัชชัย

คลินิกสูตินรีเวช

ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช

นพ.กลกฤตย์ เขียนประสิทธิ์

ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ชญตว์ ชาญมานนท์

คลินิกศัลยกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดสมองและระบบประสาท