ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk Score) โดยแสดงผลการประเมินเป็นความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยจากโรคเส้นเลือดหัวใจและสมองตีบตันในระยะเวลา 10 สิบปีข้างหน้า ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในกรณีที่ท่านไม่มีผลเลือดโดยให้ใช้ขนาดรอบเอวและส่วนสูงแทน และในกรณีที่มีผลการตรวจระดับไขมันในเลือด แบบประเมินนี้สร้างขึ้นจากการติดตามศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดในประชากรไทยภายใต้โครงการศึกษาพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี แบบประเมินความเสี่ยงนี้จึงควรใช้เฉพาะในคนไทยที่มีอายุ  35-70 ปี ที่ยังไม่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดและไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจหรือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจแนะนำให้เข้ารับการประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ความเสี่ยงสูง
High Risk

หัวใจของท่านต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรอที่จะได้ดูแลหัวใจของท่านอยู่

 

ความเสี่ยงปานกลาง
Moderate Risk

ดูแลหัวใจของท่านบ้างนะ

เริ่มจากปรับพฤติกรรมการกิน หมั่นออกกำลังกาย และมาเช็กสุขภาพหัวใจกันค่ะ

 

ความเสี่ยงต่ำ
Low Risk

ยินดีด้วย! หัวใจของท่านได้รับการดูแลดีจนน่าอิจฉา

อยากให้ท่านทำต่อไป และอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

 

ขอบคุณโปรแกรม Thai CV risk score สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานแพทย์และอนามัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ