Thai CV Risk Score หรือ “แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี สำหรับคนไทย”

ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้ประเมินคนไทยโดยเฉพาะ ด้วยการนําปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดขึ้นกับคนไทย ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ ความดันโลหิต ระดับไขมัน เบาหวาน การสูบบุหรี่ รอบเอว และระดับการศึกษา มาคิดเป็นคะแนนที่สามารถแปรผลเป็นตัวเลขความเสี่ยงในอนาคต มีระยะเวลาในการทํานายความเสี่ยงได้ถึง 10 ปี 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานทางสาธารณสุขหลายแห่ง ได้จัดทำแบบประเมินโดยพัฒนาจากการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยตรง และการติดตามคนไทย อายุ 35 -70 ปี จำนวน 9,000 คน ต่อเนื่องเป็นเวลา 30 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างทำงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งและอาศัยอยู่ในพื้นที่แตกต่างกัน ทั้งกรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดตาก

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ความเสี่ยงสูง
High Risk

หัวใจของท่านต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรอที่จะได้ดูแลหัวใจของท่านอยู่

 

ความเสี่ยงปานกลาง
Moderate Risk

ดูแลหัวใจของท่านบ้างนะ

เริ่มจากปรับพฤติกรรมการกิน หมั่นออกกำลังกาย และมาเช็กสุขภาพหัวใจกันค่ะ

 

ความเสี่ยงต่ำ
Low Risk

ยินดีด้วย! หัวใจของท่านได้รับการดูแลดีจนน่าอิจฉา

อยากให้ท่านทำต่อไป และอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

 

ขอบคุณโปรแกรม Thai CV risk score สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานแพทย์และอนามัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ