ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยเภสัช

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ Microsoft Office พื้นฐานได้
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะการทำงานได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

 

 

Apply Now
เภสัชกร

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) หรือ สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มุ่งเน้นในการบริการตามมาตรฐานวิชาชีพและองค์กร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความละเอียดรอบคอบ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

 

 

 

 

 

 

Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ OPD

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1-2 ปี หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ IPD

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1-2 ปี หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now
ผู้ช่วยพยาบาล OPD (หลักสูตร 1ปี)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
Apply Now
ผู้ช่วยพยาบาล IPD (หลักสูตร 1ปี)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา

 

 

 

 

 
Apply Now
เจ้าหน้าที่ Call Center
ผู้ช่วยทันตแพทย์ (Dentist Assistant)

คุณสมบัติ
– เพศหญิง อายุ ระหว่าง 22-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ปวช ,ปวส ,ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ อย่างน้อย 2 ปี
– สุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี
– ใจรักงานบริการ
– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– สามารถเริ่มงานได้ทันที
– สามารถช่วยเหลือทันตกรรมได้หลากหลายสาขา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Now
เจ้าหน้าที่เวรเปล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • มีความรู้ และเข้าใจในการให้บริการที่ดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดีรักงานบริการ
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
Apply Now
Ambulance Driver (EMT-B)

คุณสมบัติ

 • จบ ป. ตรี หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง(EMT) อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ขับรถ Ambulance อย่างน้อย 0-1 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถประเภท 2.
 • บุคลิกภาพดี มีทัศนคติดีต่องานบริการ
Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ ER

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Apply Now
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งยา (Part-time)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่หลัก

 • รับส่งยา และเอกสารต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
Apply Now
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้(ต่างประเทศ)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีลูกหนี้ หรือสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการประสานงานติดตามหนี้และการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก
Apply Now
เจ้าหน้าที่การเงิน ( Cashier Officer)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความสามารถด้านการคำนวณ
 • มีความสามารถใน พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความสามารถในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
Apply Now
นักกายภาพบำบัด

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชากายภาพบำบัด
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ ICU

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Apply Now
นักรังสีเทคนิค

คุณสมบัติ

 •  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
 • มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ยืนดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ OR

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย3-5 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Apply Now
Interpreter – ล่ามแปลภาษา ( Chinese,French,Japan,Korea,Myanmar)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการแปลภาษาและใช้ภาษาเพื่อสื่อสารประสานงานต่างๆ
 • สามารถเข้าใจในภาษานั้นๆอย่างดี ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
 • หากมีประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาล หรือมีความเข้าใจขั้นตอนต่างๆภายใต้ระบบมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
Apply Now
Email Correspondence (Nurse)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานในการใช้ภาษาอังกฤษในการ พูด อ่านและเขียน ได้ระดับดีมาก
 • มีความสามารถในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

 

Apply Now
Admission officer

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการพูด-เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • ทักษะด้านทักษะในด้านการสื่อสาร การเจรจา และมีจิตใจรักในงานด้านบริการ
 • มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
Apply Now
Supervisor Nurse

คุณสมบัติ

– จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพที่รับรองโดยสภาการพยาบาล

– มีประสบการณ์การเป็น In charge หรือด้านการบริหารโรงพยาบาล หรือหัวหน้างาน หรือผู้จัดการแผนก 1 ขึ้นไป

– มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล 5 ปีขึ้นไป

-บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ มีทักษะการสื่อสาร และการแก้ปัญหาที่ดี

– มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติที่ดี รักในงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

– สามารถปฏิบัติงานในเวลากลางคืนได้

 

ลักษณะงาน

– รับนโยบาย สื่อสาร และดำเนินการ นำนโยบายสู่การปฎิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

– ตอบสนองความต้องการของบุคลการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

– ประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการพยาบาลและบริการอื่นๆ ตามนโยบาย และที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล

– บริการ บริหารและสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

– รับเรื่องร้องเรียนทางการบริการและตัดสินใจจัดการแก้ไขให้ราบรื่น หรือแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานหลักในสายได้

– สรุปภาพรวมปัญหาและนำเสนอระบบแก้ไขปรับปรุงตรวจสอบและรายงานแก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้

Apply Now
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน (Registration Officer)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • ทักษะด้านทักษะในด้านการประสานงาน การเจรจา และมีจิตใจรักในงานด้านบริการ
 • มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
Apply Now
Radiologic technologist (Operating room)

คุณสมบัติ 

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค
  2. มีประสบการณ์ในด้านรังสีวินิจฉัย เช่น การวัดสัญญาณชีพ การป้องกันการติดเชื้อ การป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังการตรวจทางรังสี การเตรียมผู้ป่วยเข้ารับการตรวจทางรังสี
  3. มีความรู้พิ้นฐานในการช่วยฟื้นคืนชีพ   ปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน

 

Apply Now
Recruitment Officer (เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร)

คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา

2. มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการสรรว่าจ้าง (Recruitment) 2-5 ปี

3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ในระดับดีมาก

4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะในการเจรจาต่อรอง  สื่อสารภาษาอังกฤษได้

5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 

Apply Now
Head of Human Resource Management (HRM)

คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขา

2. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 5-10 ปี ด้านบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมงานระบบงาน HRM

3. มีประสบการณ์การวางแผนงาน การจัดการ ด้านบุคลากรโดยครอบคลุมภาพรวมขององค์กร

4. มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงได้ดี

5. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

Apply Now
HRD Officer(เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม)

คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขา

2. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระบบงาน HRD

3. มีประสบการณ์การออกแบบหลักสูตรและเป็นวิทยากรหัวข้อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

4. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานเรียนรู้เร็ว กระตือรือร้น ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

5. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดีมาก

 

Apply Now
Customer Service Officer

คุณสมบัติ

 • จบกาารศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • รักการบริการ มีอัธยาศัยที่ดี (มีความเข้าใจในเรื่องของหลักการของงานบริการ)
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความอดทน มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
Apply Now
Cancer Nurse Case Manager

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ
 • มีทักษะการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ และ นำเสนอข้อมูล
Apply Now
พยาบาลห้องคลอด Labour room

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ทำงานห้องคลอดในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now
ผู้ช่วยพยาบาล Emergency Room

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Emergency Room อย่างน้อย 1 ปี หรือ หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
 • บุคลิกคล่องแคล่ว สามารถทำงานเป็นกะได้
Apply Now
ผู้ช่วยพยาบาล ICU

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน ICU อย่างน้อย 1 ปี หรือ หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
 • บุคลิกคล่องแคล่ว สามารถทำงานเป็นกะได้
Apply Now
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

คุณสมบัติ

 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านอย่างน้อย 1 ปี หรือ หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
 • บุคลิกคล่องแคล่ว สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความอดทน ร่างกายแข็งแรง
Apply Now
ผู้ช่วยแพทย์(แผนกกายภาพบำบัด)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านอย่างน้อย 1 ปี หรือ หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
 • บุคลิกคล่องแคล่ว สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความอดทน ร่างกายแข็งแรง
Apply Now
Quality Improvement Coordinator

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

 

Apply Now
Assistant Ancillary Manager

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์โดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านสนับสนุนทางการแพทย์หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนางานโครงการต่างๆ
 • มีความสามารถในด้าน Data Analysis
 • มีปฏิภาณไหวพริบดี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีเมื่อเกิดการผิดพลาด
 • ความสามารถด้านภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ทักษะด้านทักษะในด้านการสื่อสาร การเจรจา
Apply Now
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนทั่วไป (General Support Manager)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์โดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านสนับสนุนทั่วไปหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • มีปฏิภาณไหวพริบดี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีเมื่อเกิดการผิดพลาด
 • ความสามารถด้านภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ทักษะด้านทักษะในด้านการสื่อสาร การเจรจา
Apply Now
Admin officer

คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

2. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในตำแหน่งประสานงานหรือธุรการมาก่อน

3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ในระดับดีมาก

4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถเรียนรู้ได้ไว

Apply Now
Research Nurse

 

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการประสานงาน ดูแลและติดตาม โครงการวิจัยอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความสามารถในการเป็นที่ปรึกษางานวิจัยอย่างเหมาะสม
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

 

 

 

 

 

Apply Now
ช่องทางการสมัคร
 1. กรอกรายละเอียดส่วนตัวพร้อมทั้งแนบเรซูเม่ ในเว็บไซต์
 2. ส่งรายละเอียดส่วนตัวพร้อมทั้งแนบเรซูเม่ ไปยังอีเมล[email protected]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 052-089-747 , 052-089-727 ติดต่อได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น. และ 13.00- 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)