ต้นแบบ “โรงพยาบาลสีเขียว” ในภาคเหนือ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โรงพยาบาลสีเขียว - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

โรงพยาบาลสีเขียว - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โรงพยาบาลสีเขียว - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โรงพยาบาลสีเขียว - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

ในฐานะโรงพยาบาลลำดับที่ 36 ในเครือ กรุงเทพดุสิตเวชการ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามนโยบาย BDMS Earth Healthcare  ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการสร้างสมดุลในมิติทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างดุลยภาพระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การดำเนินกิจกรรมเพื่อผลักดันให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีการเติบโตไปพร้อมกันตามแนวคิด “เติบโต สมดุล ยั่งยืน”

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้จัดตั้งระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) และเป็นไปตามนโยบายที่มุ่งไปสู่การเป็น “โรงพยาบาลสีเขียว” (Green Hospital) เพื่อให้ผู้บริหาร แพทย์ พนักงานในทุกระดับ มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลสีเขียว - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

วัตถุประสงค์

 

  1. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีความมุ่งมั่น ในการร่วมกัน พิทักษ์ ดูแล บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการอยู่ร่วมกัน อย่างปลอดภัย โดยใช้มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม International Organization for Standardization (ISO 14001) และมุ่งไปสู่เป้าหมายที่จะเป็นโรงพยาบาลสีเขียว (Green Hospital)
  2. กำหนดมาตรการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
  3. มีส่วนร่วมกับองค์กร ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อดำเนินการร่วมกันในการสร้างความยั่งยืนในการดูแลบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม

 

Green Hospital Bangkok Hospital Chiang Mai
Green Hospital Bangkok Hospital Chiang Mai
โรงพยาบาลสีเขียว - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

การดำเนินงานในส่วนของโรงพยาบาล

 

  1. ดำเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตามกฎหมาย และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
  2. กำหนดให้มีคณะทำงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับตามกฏหมาย เพื่อเสนอมาตรการ แผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอผู้บริหารให้พิจารณา นำมาประกาศใช้เป็นแนวทางปฎิบัติในโรงพยาบาล
  3. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
  4. กำหนดให้คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมีการรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอนุมัติแผนการดำเนินงาน จัดสรรงบประมาณปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
  5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรและชุมชน ศึกษาหาความรู้ เพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรม ที่ช่วยในการจัดการ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลสีเขียว - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โรงพยาบาลสีเขียว - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เป็น 2 แห่งแรก ที่เป็นต้นแบบ โรงพยาบาลอาคารสีเขียว Green Hospital เพราะเป็นโรงพยาบาลที่รองรับนักท่องเที่ยว เราต้องการให้เขารับรู้ว่า ในฐานะองค์กรใหญ่ นอกจากคุณภาพชีวิตของคนที่มาใช้บริการ เรายังให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน” โดยตั้งใจที่จะให้เป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลและธุรกิจในเครือทั้งหมด

 

“ปัจจุบันโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่, โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน, โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย และล่าสุดโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการประเมินอาคารสีเขียว (Green Hospital) ตามมาตรฐาน The LEED 2009 for Healthcare สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินโครงสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ พัฒนาขึ้นโดย U.S Green Building Council (USGBC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

“เราอยากให้โรงพยาบาลในเครือใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้น และจะเริ่มทยอยให้ทุกโรงพยาบาลเข้าโครงการนี้จนกว่าจะครบ นอกจากนี้เราจะทำเกณฑ์ของ Green Building เข้ามาใช้กับอาคารที่จะเริ่มก่อสร้างหลังจากนี้ เรามีต้นแบบคือโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ที่เข้าเกณฑ์ Green Building มาตั้งแต่แรก รวมถึงการพัฒนา Solar Roof ที่โรงพยาบาลและโรงงาน โดยปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 20 แห่ง”

 

ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
https://thestandard.co/bdms-sustainability/