แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชื่อแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

ศูนย์รักษาโรคและคลินิก


Show Advanced Search

เพศ

ภาษา

string(1036) " SELECT a.ID, b.meta_value*1 as med_license, c.meta_value as doctor_status ,e.meta_value as doctor_lic ,b.meta_value as doctor_med, CASE when LEFT(e.meta_value,2) = 'ท.' OR b.meta_value = '9127' then 2 when LEFT(e.meta_value,2) = 'จ.' then 3 ELSE 1 END as Type FROM wp_posts a INNER JOIN wp_postmeta b ON a.ID = b.post_id AND b.meta_key = '_med_license_number' INNER JOIN wp_postmeta c ON a.ID = c.post_id AND c.meta_key = '_doctor_staus_order' INNER JOIN wp_postmeta d ON a.ID = d.post_id AND d.meta_key = '_internal_id' INNER JOIN wp_postmeta e ON a.ID = e.post_id AND e.meta_key = '_med_license' WHERE a.post_status = 'publish' AND a.post_type ='bch_doctor' GROUP BY Type, doctor_status,doctor_lic,a.ID ORDER BY Type ASC, doctor_status ASC, CAST(doctor_med AS SIGNED) ASC , doctor_med ASC "

ศูนย์รักษาโรคและคลินิก

แพทย์

ผศ. นพ. วิรัช เจริญเอี่ยม

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. นพ. โอฬาร อาภรณ์ชยานนท์

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ผศ. นพ. วีระชัย นาวารวงศ์

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

นพ. อำนาจ ชวาลวุฒิ

ชำนาญพิเศษ:

 • โสต ศอ นาสิกวิทยา

นพ. โชคสุพรรณ ดีวิจิตร

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. สมพงษ์ ตรึงธวัชชัย

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ. กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์

ชำนาญพิเศษ:

 • อายุรศาสตร์
 • ประสาทวิทยา

พญ. นภัทร์ธมณฑ์ บุญมา

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ. วธู สุทธิศาสตร์

ชำนาญพิเศษ:

 • รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ. ธนยศ มูลละ

ชำนาญพิเศษ:

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ. วิทวัส อริยวุฒยากร

ชำนาญพิเศษ:

 • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

พญ. พรพิมล นาคพงศ์พันธุ์

ชำนาญพิเศษ:

 • จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น

พญ. อรธิรา เล็กอำนวยพร

ชำนาญพิเศษ:

 • รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ. อลิสา บัดติยา

ชำนาญพิเศษ:

 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

นพ. นิกูล พวงวรินทร์

ชำนาญพิเศษ:

 • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

นพ. ทองเอก วัฒนโรจนาพร

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. วิทวัส รวิโยทัย

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

พญ. อุรารัตน์ วสุนธราพร

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ. กฤษณรฐ พันธ์กุล

ชำนาญพิเศษ:

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. ธิดา วัฒนพันธ์พิทักษ์

ชำนาญพิเศษ:

 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

นพ. กรกริช ข่มอาวุธ

ชำนาญพิเศษ:

 • รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ. จุฑารัตน์ จิโน

ชำนาญพิเศษ:

 • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

นพ. มีน หมั่นพินิจ

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ. อทิตา เรืองแสน

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ. วณิชยา เจริญสุข

ชำนาญพิเศษ:

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. ณฐภรณ์ ตงกิจเจริญ

ชำนาญพิเศษ:

 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

นพ. สุทัสพันธุ์ ขจรบุญ

ชำนาญพิเศษ:

 • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน

ศ. นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ. วิเชียร โพธิ์แก้ว

ชำนาญพิเศษ:

 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • เวชปฏิบัติทั่วไป

รศ. นพ. ปรีชา ชลิดาพงศ์

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. สัตยา โรจนเสถียร

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. สำเริง รางแดง

ชำนาญพิเศษ:

 • พยาธิวิทยาทั่วไป
 • พยาธิวิทยาคลินิค
 • พยาธิวิทยากายวิภาค

นพ. ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย

ชำนาญพิเศษ:

 • นิติเวชศาสตร์
 • อายุรศาสตร์

นพ. ภานนท์ เกษมศานติ์

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. เจษฎา สิงห์เวชสกุล

ชำนาญพิเศษ:

 • กุมารศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์

ศ. พญ. สุพัตรา ศิริโชติยะกุล

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ. คัทรียา ประจงทัศน์

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ. นันทวิช สุคนธเวศ

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. สมเจริญ แซ่เต็ง

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

ผศ. นพ. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์
 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. ศุภณ ศรีพลากิจ

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ผศ. นพ. ฉลอง ชีวเกรียงไกร

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. นพ. ชนะการ พรพัฒน์กุล

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. จิรชาติ ไกรศรินท์

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. อนันต์ วัชราจิตติธรรม

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

พญ. ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา

ชำนาญพิเศษ:

 • อายุรศาสตร์โรคเลือด

นพ. ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

รศ. พญ. เฟื่องลดา ทองประเสริฐ

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ. ธนวัฒน์ วะสีนนท์

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ. พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 • ศัลยศาสตร์

นพ. เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล

ชำนาญพิเศษ:

 • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

นพ. ทวนฤทธิ์ สอนสะอาด

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. ดำเนินสันต์ พฤกษากร

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ. ทวิวัน พันธศรี

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ. ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

รศ. พญ. สุชยา ลือวรรณ

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. นพ. อติคุณ ลิ้มสุคนธ์

ชำนาญพิเศษ:

 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

พญ. พิชญากร ศิริตัน

ชำนาญพิเศษ:

 • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

นพ. เดชวัศวร์ ศิวัชพันธุ์

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. ปิยะ โตสุโขวงศ์

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. วรากร จริงจิตร

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. สุทธิภาศ พงศ์มณี

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ. กนกกาญจน์ เทพมาลัย

ชำนาญพิเศษ:

 • กุมารศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์

นพ. สกล เฮดดิการ์ด

ชำนาญพิเศษ:

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. นพพล ทักษอุดม

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

พญ. ปัทมา โกมุทบุตร

ชำนาญพิเศษ:

 • เวชศาสตร์ครอบครัว

นพ. มนัสวี มะโนปัญญา

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ. ณิชชา วงษ์สวรรค์

ชำนาญพิเศษ:

 • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

พญ. ยุรี ยานาเซะ

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ. ฉัตรอรุณ ริมสุขเจริญชัย

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

นพ. พนธกร พานิชกุล

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ดร. นพ. ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. ธเนศ ขัตติพัฒนาพงษ์

ชำนาญพิเศษ:

 • อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

นพ. นพรัตน์ รุจิวัฒนพงศ์

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. เฉลิมเกียรติ ไพโรจน์

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ. ศศินี ฮันตระกูล

ชำนาญพิเศษ:

 • อายุรศาสตร์โรคเลือด

นพ. พรพงศ์ อิสริยะพฤทธิ์

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. มานน สถิโรภาส

ชำนาญพิเศษ:

 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

นพ. เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. วิวรณ์ ลีลาปิยวัฒน์

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

พญ. มาริสา ทองนอก

ชำนาญพิเศษ:

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. ชลัยธร นันทสุภา

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ. กมลชนก บุญศรี

ชำนาญพิเศษ:

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. ธนวัต บูรณพัฒนา

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. นิธิ บุญยืน

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. วุฒินันท์ มนัสสุนทรวุฒิ

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. สมาธิต พรวัฒนเวทย์

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. วุฒิพงศ์ ศิริวิทยากร

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. กัมปนาท วังแสน

ชำนาญพิเศษ:

 • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

นพ. เจษฎา ปัญจะบุรี

ชำนาญพิเศษ:

 • ประสาทศัลยศาสตร์

นพ. ชุติเทพ ทีฆพุฒิ

ชำนาญพิเศษ:

 • อายุรศาสตร์
 • ประสาทวิทยา

พญ. ทอฝัน ตรีวัฒนกูล

ชำนาญพิเศษ:

 • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

นพ. ธีรฉัตร พรรณเชษฐ์

ชำนาญพิเศษ:

 • อายุรศาสตร์โรคเลือด

ทันตแพทย์
ผศ. ทพญ. ปิยะนุช เพิ่มพานิช

ชำนาญพิเศษ:

 • ปริทันตวิทยา
 • ทันตกรรม

ผศ. ทพ. ภูมิศักดิ์ เลาวกุล

ชำนาญพิเศษ:

 • วิทยาเอ็นโดดอนต์
 • ทันตกรรมทั่วไป


ทพญ. ปิยวัลย์ หอภัทรพุฒิ

ชำนาญพิเศษ:

 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • ทันตกรรมทพญ. ชโลบล ฉัตรชัยวงศ์

ชำนาญพิเศษ:

 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพญ. ศิวกร รัตนกุณฑี

ชำนาญพิเศษ:

 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
นักจิตวิทยา