นพ. วิทวัส อริยวุฒยากร

มะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของเซลล์ทำให้มีการเพิ่มจำนวนขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ และเซลล์เหล่านั้นยังสามารถลุกลามไปอวัยวะใกล้เคียง และกระจายไปอวัยวะอื่นได้อีกด้วย

มะเร็งปอด เป็น มะเร็งที่มีต้นกำเนิดมาจากเซลล์ของปอด โดยส่วนใหญ่ ผู้ป่วยมะเร็งปอดมักมีประวัติสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เนื่องจากควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งหลายชนิด แต่อย่างไรก็ตามมะเร็งปอดก็ยังสามารถพบได้ในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ โดยอาจมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ อนุภาคฝุ่นพิษ มลภาวะต่างๆ อยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่น สูดสารระเหยจากเคมีภัณฑ์ สารระเหยที่ปนด้วยโลหะหนักบางชนิดบ่อยๆ รับกัมมันตภาพรังสีอย่างต่อเนื่อง หรือเคยเป็นวัณโรคปอดเรื้อรังมาก่อน เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ การกลายพันธุ์ของยีนบางชนิดตั้งแต่กำเนิด

อาการของมะเร็งปอดมีหลายรูปแบบ ทั้งที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น เบื่ออาหาร น้ำหนักลด หรืออาการที่เฉพาะเจาะจง เช่น ไอ หายใจเหนื่อย มีอาการปวดบริเวณทรวงอก

การวินิจฉัยมะเร็งปอด ทำได้โดยการตรวจทางรังสีเพื่อหาตำแหน่งรอยโรค และยืนยันโดยการเอาชิ้นเนื้อมาตรวจหาเซลล์มะเร็ง

การวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆมีความสำคัญมาก เพราะโรคมะเร็งส่วนใหญ่สามารถรักษาให้หายขาดได้ในระยะแรก ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตจากโรคมะเร็งอีกด้วย ปัจจุบันได้มีการรณรงค์ให้มีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดด้วย Low dose CT ในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งได้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบทุกข้อดังต่อไปนี้

  • อายุ 55- 74 ปี
  • หยุดสูบบุหรี่น้อยกว่า 15 ปี
  • สูบบุหรี่ไม่ต่ำกว่า 30 pack ต่อปี

ปัจจุบัน แม้ยังไม่มีวิธีที่ป้องกันมะเร็งปอดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดได้โดยการ หยุดสูบบุหรี่ หรือ หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ รวมถึงมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นรองตัว เช่น ควันมลพิษ สารระเหยต่างๆ สารโลหะหนัก รวมถึงการรักษาร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้ด้วย

 

นายแพทย์วิทวัส  อริยวุฒยากร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา

คลินิกออนโคโลยี | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 17.00 น.
โทร. 052-089-888 หรือ Call Center 1719