โปรแกรมตรวจสุขภาพ Essential Medical Program เพศชาย/เพศหญิง ราคา 6,900 THB

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Premium Check-up Program เพศหญิง ราคา 19,900 THB

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Premium Check-up เพศชาย ราคา 19,900 THB


โปรแกรมตรวจสุขภาพ Male Wellness Comprehensive Check-up > 30 ปี  34,900 THB

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Female Wellness Comprehensive Check-up > 40 ปี (No Pap Smear & HPV) 36,400 THB

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Male Wellness Grand Comprehensive Check-up > 30 ปี 55,800 THB

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Female Wellness Grand Comprehensive Check-up > 40 ปี (No Pap Smear & HPV) 57,300 THB