โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check-up Essential Medical Program แนะนำผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป (ชาย/หญิง)

ราคา

6,900 THB


ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ :
แนะนำผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
รายการตรวจ

 • พบแพทย์ตรวจสุขภาพ Physical Examination
 • การหาค่าดัชนีมวลกาย Body  Mass Index (BMI)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด Complete Blood Count
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HBA1C
 • ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Total Cholesterol
 • ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ไขมันดี) HDL Cholesterol
 • ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (ไขมันไม่ดี) LDL Cholesterol
 • ตรวจหาระดับไขมันไตรกรีเซอไรด์ Triglyceride
 • ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
 • ตรวจค่าการทำงานของไต Creatinine Plus GFR
 • ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBsAb
 • ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Examination
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest  X- ray
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (EKG)
 • ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D (25-Hydroxy Vitamin D Total)
 • สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ Medical Report
 • คูปองอาหารว่าง Snack Box

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 • งดอาหารอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ น้ำเปล่าจิบได้เล็กน้อย
 • งดการดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 • หากมีโรคประจำตัว ยาประจำตัว สมุดวัคซีน หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจ หรือรายงานจากแพทย์มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัย
 • สำหรับสุภาพสตรี
  •  หากกำลังตั้งครรภ์หรือสงสัยจะตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
  • ควรเข้ารับการตรวจหลังจากหมดประจำเดือนหมดแล้วอย่างน้อย 7 วัน

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ แผนก Health Promotion Center โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ชั้น 1 โทร 052-089817 ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00- 16.00 น. หรือ โทร. 1719 ตลอด 24 ชั่วโมง**

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคานี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2567
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์แล้ว
 3. ไม่รวมค่าแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นหากต้องมีการปรึกษาต่างแผนก
 4. ราคาเหมาจ่ายนี้สามารถใช้กับผู้ชำระเองหรือบริษัทประกันที่ยอมรับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ
 5. ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม
 6. หากพบความผิดปกติ ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี

รายการตรวจเพิ่มเติมราคาพิเศษเมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 052 089 888 หรือ Call Center 1719