Occupational Health Research Retreat - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

Occupational Health Research Retreat
โครงการวิจัยอาชีวอนามัย จัดขึ้นระหว่าง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) ร่วมกับ Oregon Health & Science University (OHSU) รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับมาตรฐานการวิจัยทางการแพทย์ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางวิชาการ มุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางการวิจัยในระดับนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์และด้านอาชีวอนามัย

งานประชุมวิจัยประจำปี Occupational Health Research Retreat ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2560 จุดประสงค์เพื่อกระตุ้นการพัฒนาความร่วมมือ สนับสนุนงานวิจัยอาชีวอนามัย เพื่อสรรหาโอกาสในการสนับสนุนแพทย์ในท้องถิ่นและดำเนินโครงการวิจัยอาชีวอนามัยต่อไป ซึ่งผู้เข้าร่วมงานวิจัยในครั้งนี้ คือทีมแพทย์และนักวิจัยจาก Oregon Health & Science University และ Bangkok Dusit Medical Services (BDMS)