คุณสมบัติ 

    1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค
    2. มีประสบการณ์ในด้านรังสีวินิจฉัย เช่น การวัดสัญญาณชีพ การป้องกันการติดเชื้อ การป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังการตรวจทางรังสี การเตรียมผู้ป่วยเข้ารับการตรวจทางรังสี
    3. มีความรู้พิ้นฐานในการช่วยฟื้นคืนชีพ   ปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน