คุณสมบัติ

- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพที่รับรองโดยสภาการพยาบาล

- มีประสบการณ์การเป็น In charge หรือด้านการบริหารโรงพยาบาล หรือหัวหน้างาน หรือผู้จัดการแผนก 1 ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล 5 ปีขึ้นไป

-บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ มีทักษะการสื่อสาร และการแก้ปัญหาที่ดี

- มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติที่ดี รักในงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

- สามารถปฏิบัติงานในเวลากลางคืนได้

 

ลักษณะงาน

- รับนโยบาย สื่อสาร และดำเนินการ นำนโยบายสู่การปฎิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

- ตอบสนองความต้องการของบุคลการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

- ประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการพยาบาลและบริการอื่นๆ ตามนโยบาย และที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- บริการ บริหารและสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

- รับเรื่องร้องเรียนทางการบริการและตัดสินใจจัดการแก้ไขให้ราบรื่น หรือแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานหลักในสายได้

- สรุปภาพรวมปัญหาและนำเสนอระบบแก้ไขปรับปรุงตรวจสอบและรายงานแก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้