คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขา

2. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมงานระบบงาน HRM (Recruitment)

3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ในระดับดีมาก

4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถเรียนรู้ได้ไว

5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี