HRD Officer(เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม) - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขา

2. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระบบงาน HRD

3. มีประสบการณ์การออกแบบหลักสูตรและเป็นวิทยากรหัวข้อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

4. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานเรียนรู้เร็ว กระตือรือร้น ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

5. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดีมาก