คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขา

2. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 5-10 ปี ด้านบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมงานระบบงาน HRD

3. มีประสบการณ์การวางแผนหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรโดยครอบคลุมภาพรวมขององค์กร

4. มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงได้ดี

5. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี