Customer Service Officer - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

คุณสมบัติ

  • จบกาารศึกษาในระดับปริญญาตรี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • รักการบริการ มีอัธยาศัยที่ดี (มีความเข้าใจในเรื่องของหลักการของงานบริการ)
  • มีบุคลิกภาพที่ดี
  • สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความอดทน มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี