คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์โดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านสนับสนุนทางการแพทย์หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนางานโครงการต่างๆ
  • มีความสามารถในด้าน Data Analysis
  • มีปฏิภาณไหวพริบดี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีเมื่อเกิดการผิดพลาด
  • ความสามารถด้านภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • ทักษะด้านทักษะในด้านการสื่อสาร การเจรจา