Ambulance Driver (EMT-B) - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

คุณสมบัติ

  • จบ ป. ตรี หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง(EMT) อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • มีประสบการณ์ขับรถ Ambulance อย่างน้อย 0-1 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาติขับขี่รถประเภท 2.
  • บุคลิกภาพดี มีทัศนคติดีต่องานบริการ