กิจกรรมทางวิชาการ CMCC 19th - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

กิจกรรมทางวิชาการ CMCC 19th

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้เข้าร่วมบรรยายวิชาการ ในการจัดประชุม CHIANG MAI CARDIOLOGY CONFERENCE (CMCC 19th ) Current Challenge in Cardiology ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7-10 กันยายน ที่ผ่านมา ณ.โรงแรมแชงกรี-ล่า จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์, ผศ.นพ.วีระชัย นาวารวงศ์ ,
อ.นพ.ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา,รศ.นพ.ศรัณย์ ควรประเสริฐ , อ.พญ.พร้อมพรรณ พฤกษากร ,อ.นพ.วิทวัส อริยวุฒยากร และอ.พญ.เบญวรรณ เกษมเศรฐ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 1,000 คน