เภสัชกร - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) หรือ สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มุ่งเน้นในการบริการตามมาตรฐานวิชาชีพและองค์กร
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความละเอียดรอบคอบ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่