คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) หรือ สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้