คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีทักษะในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
  • ทักษะด้านทักษะในด้านการประสานงาน การเจรจา และมีจิตใจรักในงานด้านบริการ
  • มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี