เจ้าหน้าที่การเงิน ( Cashier Officer) - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีความสามารถด้านการคำนวณ
  • มีความสามารถใน พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
  • มีความสามารถในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
  • สามารถทำงานเป็นกะได้