พยาบาลห้องคลอด Labour room - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • มีประสบการณ์ทำงานห้องคลอดในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2-3 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้