พยาบาลวิชาชีพ OR - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย3-5 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้