คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้