ผู้ช่วยพยาบาล OPD (หลักสูตร 1ปี) - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่