คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา