ผู้ช่วยพยาบาล Emergency Room - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
  • มีประสบการณ์ด้าน Emergency Room อย่างน้อย 1 ปี หรือ หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
  • บุคลิกคล่องแคล่ว สามารถทำงานเป็นกะได้