คุณสมบัติ

  • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี หรือ ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านอย่างน้อย 1 ปี หรือ หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
  • บุคลิกคล่องแคล่ว สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความอดทน ร่างกายแข็งแรง