ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนทั่วไป (General Support Manager) - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์โดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านสนับสนุนทั่วไปหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • มีปฏิภาณไหวพริบดี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีเมื่อเกิดการผิดพลาด
  • ความสามารถด้านภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • ทักษะด้านทักษะในด้านการสื่อสาร การเจรจา