นักกายภาพบำบัด - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชากายภาพบำบัด
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้