ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่