BDMS เปิดกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ Medical Sustainability - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

พญ.ปรมาภรณ์ เปิดกลยุทธ์ขับเคลื่อน BDMS มุ่งสู่ Medical Sustainability หลังครองอันดับหนึ่ง ผู้นำในดัชนีความยั่งยืนโลก DJSI 2023 (DJSI World และ DJSI Emerging Markets) กลุ่มบริการทางการแพทย์

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ส่งผลให้ BDMS ขึ้นที่ 1 ผู้นำด้านความยั่งยืนของโลก ปี 2023 ในกลุ่มบริการทางการแพทย์ (Health Care Providers & Services) ทั้งในระดับโลก (DJSI World) เป็นปีแรก และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยคะแนนอันดับ 1 มิติด้านสังคม จากการประเมินของ S&P Global

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ BDMS เปิดเผยกลยุทธ์และเป้าหมายในการขับเคลื่อน BDMS มุ่งสู่ Medical Sustainability ว่า
"เรื่ององค์กรยั่งยืน ต้องมองมากกว่า 10 ปีขึ้นไป โดยเกณฑ์การประเมินของประเทศไทยและ ต่างประเทศจะอยู่บนพื้นฐาน 3 ข้อเหมือนกัน คือ หลักการ ESG ซึ่ง BDMS เริ่มจากเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ THSI (Thailand Sustainability Investment) ก่อน เมื่อเราผ่านเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว ก็ตั้งเป้าหมายไปสู่ DJSI โดยผู้บริหารและทีมงานในองค์กรหารือว่าเราพร้อมจะก้าวต่อไปแล้วหรือยัง คำตอบก็คือว่า "ต้องไป ไม่ไปไม่ได้" ซึ่งในประเทศไทยและ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคยังไม่มีบริษัทใดเลยที่เป็นต้นแบบของความยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจ Health Care จึงเป็นความท้าทายอันดับหนึ่งของ BDMS แต่ท้ายที่สุดเมื่อตัดสินใจที่จะทำแล้ว เราจึงขับเคลื่อนให้ทั้งองค์กรเห็นเป้าหมายร่วมกัน ผ่านการสื่อสารในทุกระดับ เพราะการทำความเข้าใจภายในองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญ เราตั้งใจจะไม่ทำ Top down หรือเป็นคำสั่งลงมา แต่ต้องทำไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการในหลายมิติ ซึ่งเราได้ลงมือทำมาตลอดสามปีที่ผ่านมาโดยรวบรวมข้อมูลภายในองค์กรทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล และพบว่ามีบางส่วนที่เราดำเนินการอยู่แล้ว จากโรงพยาบาลทั้งหมด 50 กว่าแห่งทั่วประเทศ"

BDMS เปิดกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ Medical Sustainability ด้วยพันธกิจที่มุ่งมั่นมอบการบริการที่เป็นเลิศ BDMS ได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่คุณค่าใหม่ให้แก่สังคม สร้างความเท่าเทียม ลดความเลื่อมล้ำการเข้าถึงการให้บริการ ด้านสุขภาพ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมุ่งมั่น ที่จะเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการบริการสุขภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีบนวิถีแห่งความ ยั่งยืน ที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน พร้อมสร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจการแพทย์อย่างยั่งยืนทั้งห่วงโซ่อุปทาน ภายในปี 2030
BDMS เปิดกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ Medical Sustainabilityการดำเนินงานในปี 2024 - 2026 BDMS มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนทั้ง 3 มิติด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการก้าวสู่ Net Zero ในปี 2050 ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน เน้นหลักด้านจัดการขยะจากโรงพยาบาล โดยการ upcycling ถุง น้ำเกลือ เพื่อผลิตเป็นชุด PPE นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาโรงงานยาและน้ำเกลือของธุรกิจในเครือ ซึ่ง ถือเป็นห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของการบริการการแพทย์ เพื่อพัฒนาเป็นระบบอุตสาหกรรมสีเขียว ด้านเศรษฐกิจ มุ่งกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรม ทั้งจากการส่งเสริมการวิจัยร่วมกับสถาบันการ ศึกษาชั้นนำ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ ควบคู่กับการรวมมือกับคู่ค้า เพื่อการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสีเขียว พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อลดการเบียดเบียนต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียว กัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทางธุรกิจ
BDMS เปิดกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ Medical Sustainabilityด้านสังคม ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ทั้ง บุคลากรภายใน พันธมิตรธุรกิจ และชุมชนโดยรอบ เพื่อให้ความเป็นอยู่ที่ดี สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์และการดูแลสุขภาพได้อย่างเสมอภาค ผ่านโครงการอบรม ทักษะการช่วยชีวิต การใช้ Tele Mental Health ดูแลสุขภาพใจ โดยเน้นในกลุ่มสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งรวมของเหล่าคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และ พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจการแพทย์

BDMS เปิดกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ Medical Sustainability
BDMS เปิดกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ Medical Sustainability