BDMS ขึ้นที่ 1 ผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก 2023 (DJSI World) - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

BDMS ได้รับเลือกให้ขึ้นเป็นที่ 1 ผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก (DJSI World) ในกลุ่มการบริการทางการแพทย์ (Health Care Providers & Services)  ปี 2023 และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยคะแนนอันดับ 1 มิติด้านสังคม ของกลุ่มธุรกิจการบริการทางการแพทย์จากการประเมินของ S&P Global CSA

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้ดำเนินการและให้ความสำคัญในการเป็นผู้นำในด้านสุขภาพมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาให้อยู่บนความยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมฐานะต้นแบบ“โรงพยาบาลสีเขียว” ในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนนี้ล้วนเป็นการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักการสากลด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง จัดการความเสี่ยงและเปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งยังช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่เป็นเลิศ เพื่อความยั่งยืนแบบองค์รวม ผลลัพธ์แห่งการดำเนินงานอย่างจริงจังนี้เองทำให้ BDMS ได้เข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI ดังเป้าหมายที่วางไว้