ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้เฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้จัดการฝึกอบรม "มาตรฐานความปลอดภัยของการใช้เฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์" โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สีหราช  โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

 

สร้างมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศในระดับสากล

ในครั้งนี้มั่นใจได้ว่าทางบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 60 คนจะได้รับการเพิ่มทักษะตามมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศในระดับสากล และพัฒนาศักยภาพในการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลแก่กลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลตามภูมิประเทศของภาคเหนือในประเทศไทย รวมถึงประเทศใกล้เคียง ให้ได้รับการดูแลรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว

คาดการอบรมดังกล่าวจะนำมาซึ่งความพร้อมในการเปิดบริการ Aviation Center อันประกอบไปด้วย Commercial Flight, Air Ambulance และ Medical Escort อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านหัวข้อการบรรยาย การสาธิต และฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง ทั้งหมด 4 เรื่อง ดังนี้

 1. Safety Management System
 2. Helicopter Emergency Medical Service Course
 3. Helicopter Emergency Response Team (HERT)
 4. Human Factor and Crew Resource Management

การถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวยังได้รับเกียรติโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งหมด 3 สถาบันดังนี้

Bangkok Helicopter Services

 1. กัปตันเดชา ลิขิตโชคธนานนท์
 2. กัปตันภูมิตินันท์ เศวตเศรนี
 3. คุณณัฐดนัยพัชร์ สิงห์แช่ม
 4. คุณพัฒนพงศ์ อ่องแก้ว

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่

 1. นายแพทย์ปณิธาน จริงจิตร
 2. คุณทัศนวรรณ กมลศักดิ์พิทักษ์
 3. คุณพรวัชระ เยือกเงิน

สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

 1. คุณณัฐวุฒิ ชายชุม
 2. นาวาอากาศเอกเดช นวลตา

สำหรับการจัดอบรมเต็มหลักสูตรจะถูกจัดขึ้นทั้งหมด 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ถูกกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 12-14 มีนาคม 2567 และ 25-26 มีนาคม 2567 จากนั้นการอบรมของรุ่นที่ 2 จะถูกจัดในวันที่ 18-20 มิถุนายน และ 24-25 มิถุนายน 2567 ตามลำดับ