ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่