CAMTS & CAMTS EU มาตรฐานแห่งความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับโลก - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

การเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอย่างปลอดภัย ในเวลาที่รวดเร็ว โดยไม่เกิดความผิดพลาดระหว่างการนำส่งผู้ป่วยนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง ตั้งแต่ระยะทางการเคลื่อนย้าย สภาพร่างกายของผู้ป่วย อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์ หรือแม้แต่ศูนย์รองรับผู้ป่วยต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยมีมาตรฐาน CAMTS (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริกา และ CAMTS EU (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Europe) ยุโรป เป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีความปลอดภัยสูงสุดที่ทั่วโลกปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

นพ.ตฤณ จารุมิลินท ประธานโครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS EMERGENCY SERVICES กล่าวว่า มาตรฐาน CAMTS เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ เป็นมาตรฐานที่ใช้วัดระดับคุณภาพความปลอดภัยของกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ ซึ่งเกณฑ์ชี้วัดของ CAMTS มีหลายองค์ประกอบด้วยกัน ตั้งแต่วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน แนวทางการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคต่าง ๆ ที่ต้องมีความทันสมัย  มาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ มาตรฐานการดูแลบำรุงรักษาและความปลอดภัยของยานพาหนะและเครื่องบินที่ใช้ในการลำเลียง มาตรฐานด้านการสื่อสารและการประสานงาน การรับมอบและส่งต่อที่มีความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายทั้งทีมแพทย์และผู้ป่วย มาตรฐาน Helipads หรือลานจอดเฮลิคอปเตอร์ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและการปฏิบัติตามจริยธรรม และสุดท้ายด้านบุคลากรทางการแพทย์ในการลำเลียงผู้ป่วย นักบิน และเจ้าหน้าที่ที่ขับรถจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดและมีความต่อเนื่อง อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทีมและคนไข้เป็นหลัก

นอกจากนี้ ยังต้องมีระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เป็นตามมาตรฐาน กล่าวคือ มีระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพและมีการพัฒนาปรับปรุงงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีระบบการวิเคราะห์ ป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการสร้างองค์กรให้เน้นในด้านการป้องกันความเสี่ยงเชิงรุก อีกทั้งต้องมีระบบบริหารจัดการด้านอัตรากำลัง และการบริหารจัดการด้านสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ทีมบุคลากรทางแพทย์เพื่อการเคลื่อนย้าย

นพ.ตฤณ กล่าวว่า ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS EMERGENCY SERVICES ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างดีที่สุดตามแนวทางมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน BLS ระดับสูง ALS ระดับวิกฤติ Critical Care และระดับที่ต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษขั้นสูงสุด Specialty Care โดยมีการบูรณาการเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทั้งในด้านบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการเคลื่อนย้าย การพัฒนาด้านระบบการขนส่งและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีโปรแกรมการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบเชิงรุก โปรแกรมอบรมพัฒนาบุคลากร และฝึกฝนในสถานการณ์จำลองที่ศูนย์ BDMS Simulation Center ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น เพื่อตอกย้ำความปลอดภัยเป็นสำคัญ จึงทำให้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS EMERGENCY SERVICES ได้รับประกาศนียบัตรต่ออายุการรับรองคุณภาพมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติทางบก ทางน้ำ ทางอากาศจาก CAMTS (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2558-2564 และล่าสุดได้รับการรับรองมาตรฐาน CAMTS EU (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Europe) จากยุโรป ตั้งแต่ปี 2561-2564 ส่งผลให้ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการรายที่สองของเอเชีย และอันดับสามของโลก ที่ได้รับ 2 ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เรียกว่า CAMTS - CAMTS EU “Dual Accreditation” นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำโดยเรือเป็นรายแรกของโลก ยังเป็นรายแรกของเอเชียที่ผ่านการรับรองครบทุกหมวดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ได้แก่ Rotowing, Fixed Wing, Medical Escort, Surface Critical Care และ Surface-boat

ทั้งนี้ โรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศถึง 13 โรงพยาบาล ได้แก่

 • โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)
 • โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท
 • โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
 • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
 • โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
 • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • โรงพยาบาลสิริโรจน์ อินเตอร์
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
 • โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 • โรงพยาบาลพญาไท 2
 • โรงพยาบาลพญาไท 3

นพ.ตฤณ กล่าวเพิ่มว่า  ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐาน CAMTS - CAMTS EU  “Dual Accreditation” ซึ่งประกอบไปด้วย

 • ศูนย์สั่งการ (Dispatch Center) และ 13 โรงพยาบาล (Bases)
 • เครื่องบินลำเลียง (Fixed wings) จำนวน 3 ลำ ซึ่งให้บริการโดยความร่วมมือจากบริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด.
 • เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (Rotor wings) จำนวน 2 ลำ ซึ่งให้บริการโดยความร่วมมือจาก บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • ทีม Medical Escort ซึ่งเป็นทีมแพทย์พยาบาลเพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติทางอากาศ
 • Surface Critical Care ซึ่งประกอบด้วย รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) รถมอเตอร์ไซค์การแพทย์ฉุกเฉิน (Motorlance) จำนวน 3 คัน และเรือการแพทย์ฉุกเฉินHydrolance (Boat Ambulance) จำนวน 2 ลำให้บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยและโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ภายใต้การดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ด้านการเคลื่อนย้ายเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ อันได้แก่  Sea Transport Team, Air Transport Team, Land Transport Team, Dispatch Team ทีมดูแลลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และทีมสนับสนุนระบบคุณภาพต่าง ๆ รวมถึงต้องมีระบบตรวจติดตามมาตรฐานความปลอดภัย ระบบรายงานความปลอดภัยที่ทันสมัย เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยในการเคลื่อนย้าย

BDMS Emergency Services ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มีทีมรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทีมแพทย์-พยาบาลเฉพาะทางให้คำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมประสานงานส่งต่อผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลปลายทาง เพื่อความพร้อมในการวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที มั่นใจตลอดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลชำนาญการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูงตามมาตรฐาน CAMTS & CAMTS EU

 

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 052-089-888