ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่