นพ.กลกฤตย์ เขียนประสิทธิ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่