ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

ภาษา -

การศึกษา

2565ปริญญาตรี, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, แพทยสภา ประเทศไทย
2552ปริญญาตรี, เวชศาสตร์การบิน, สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ ประเทศไทย
2550ปริญญาตรี, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย