สร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ ดำเนินการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่อดทนและเสียสละ ร่วมกันทำงานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคและดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวเชียงใหม่ถึงความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความรุนแรงของโรค โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วจะต้องพักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ แบบ #PhysicalDistancing เพื่อป้องกันการเกิดอาการข้างเคียง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

14