ประกาศเรื่องการจองวัคซีนทางเลือกโควิด-19 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

รายละเอียดวัคซีน

ชื่อสินค้า:           แพ็กเกจวัคซีนทางเลือกโควิด-19 ยี่ห้อ Moderna

ประเภท:            วัคซีนป้องกัน โควิด -19 ประเภท mRNA  นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา

วิธีการฉีด:          ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์  ในผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ราคา:                3,300 บาท (2 เข็ม)

 

รายละเอียดแพ็กเกจ

 • สำหรับผู้ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ชนิดใดมาก่อน
 • สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เท่านั้น
 • แพ็กเกจจำหน่ายวัคซีน 2 เข็ม ผู้รับวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 เป็นท่านเดียวกัน
 • ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา ควรปรึกษาแพทย์ก่อนซื้อวัคซีน
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับการฉีดวัคซีน หรือโอนสิทธิ์วัคซีนในทุกกรณี เพื่อป้องกันการขายช่วงต่อ
 • ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าประกันวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล ในวันที่ท่านเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเท่านั้น
 • ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยเท่านั้น
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขในการให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากท่านประสงค์จะแจ้งยกเลิก หรือแจ้งไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุใด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

 

 

กำหนดการฉีดวัคซีน

 • ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม มีกำหนดส่งมอบวัคซีนภายในไตรมาส 4/2564 โดยยังไม่มีการระบุวันเวลาที่แน่นอน กำหนดการฉีดวัคซีนจึงขึ้นอยู่กับเวลา/จำนวนที่ทางโรงพยาบาลได้รับจากองค์การเภสัชกรรมในแต่ละรอบ
 • กำหนดการฉีดวัคซีนเบื้องต้น คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ภายในไตรมาส 4/2564 หรือไตรมาส 1/2565
 • ลำดับการฉีดวัคซีนจะเป็นไปตามลำดับการชำระเงิน ซึ่งทางโรงพยาบาลจะนัดหมายวันเวลาให้ท่านทราบต่อไป
 • ในกรณีองค์การเภสัชกรรมส่งมอบวัคซีนล่าช้ากว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทางโรงพยาบาลจะแจ้งนัดหมายกำหนดการฉีดวัคซีนภายในไตรมาส 1/2565 ต่อไป

 

เงื่อนไขอื่นๆ

 1. เนื่องจากโรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีนมาในจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของทุกท่าน
 2. โรงพยาบาลฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของท่าน จึงจัดจำหน่ายวัคซีนด้วยวิธีการ online เพียงช่องทางเดียว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Physical Distancing) อย่างไรก็ดี การลงทะเบียนทาง online พร้อมกันจากผู้ใช้งานจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้า หรือปัญหาบางประการที่ระบบไม่สามารถรองรับได้ครบถ้วน ทางโรงพยาบาลขออภัยล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้
 3. รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย *การจองวัคซีนทางเลือกของสถานพยาบาลเอกชน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้รับบริการที่ประสงค์ชำระค่าใช้จ่ายเอง