BCM ร่วมฉลองเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศกับบริการทางสุขภาพตลอดเทศกาล #ChiangmaiPride - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ด้วยเคารพในความแตกต่างหลากหลายของแต่ละบุคคล ทั้งด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศสภาพและรสนิยม โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เข้าใจในอัตลักษณ์และคำจำกัดความของการเป็นตัวของตัวเองที่ไม่เหมือนกัน และพร้อมตอบโจทย์สุขภาพเพื่อโอบรับความหลากหลายเหล่านั้น ด้วยการให้คำปรึกษา การประเมินสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ เพื่อคุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง