เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์สีหราช  โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินและรถพยาบาล (EVOC) ที่ทางศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ โรงเรียนทักษะพีพัฒน์ของบริษัทเอสซีจี สกิลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินและรถพยาบาลจากโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชนและมูลนิธิกู้ชีพต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และภาคปฏิบัติ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

เพื่อให้ผู้ประสบเหตุชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเข้าถึงบริการด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิต ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ตระหนักในความสำคัญของพนักงานที่ทำหน้าที่ในการขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินและรถพยาบาล โดยส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย ปลูกฝังทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ ให้กับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนและมูลนิธิกู้ชีพในจังหวัดเชียงใหม่อันได้แก่ มูลนิธิรวมใจเชียงใหม่ มูลนิธิสว่างสำเร็จเชียงใหม่ กู้ภัยหยาดฟ้ามูลนิธิไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ รวม 45 ท่าน