“Basic ECMO” อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมความเชี่ยวชาญดูแลผู้ป่วยวิกฤติ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

“Basic ECMO” อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมความเชี่ยวชาญดูแลผู้ป่วยวิกฤติ

 

Basic ECMO-โรงพยาบากรุงเทพเชียงใหม่

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ #BasicECMO “Extracorporeal Membrane Oxygenation”  โดยวิทยากรนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.นพ.วีระชัย  นาวารวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ฯ ร่วมกับศัลยแพทย์ทรวงอก ผศ.นพ.อรรถภูมิ  สู่ศุภอรรถ, นพ.ศิริวสันต์  อกนิษฐาภิชาติ และ ผศ.นพ.ธิติพงศ์  เทพสุวรรณ จำนวน 2 รุ่น  ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมอบรมทั้งแพทย์  พยาบาล และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำนวนกว่า 40  คน

 

บรรยาย Ecmo-โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กับแพทย์ พยาบาลและนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานทางคลินิคที่ดีจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ของ multidisciplinary team เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยซับซ้อน หรืออยู่ในภาวะวิกฤตรุนแรงก่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้ป่วย

 

อบรม Ecmo -โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฎิบัติการ Basic ECMO แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ภาคบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ (ECMO)  และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสถานกรณ์จำลอง การใช้เครื่อง ECMO เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดูแลผู้ป่วย การแก้ปัญหาเบื้องต้นและปัญหาที่ซับซ้อนในผู้ป่วยที่ใช้เครื่อง ECMO

 

ECMO เทคโนโลยีช่วยพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ-โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

ECMO หรือ Extracorporeal Membrane Oxygenation เป็นเทคโนโลยีช่วยพยุงการทำงานของปอดและหัวใจในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว กล่าวคือทำหน้าที่คล้าย “ปอด” ในการเติมออกซิเจนในเลือดและขับคาร์บอนไดออกไซด์ออก ในขณะที่ทำหน้าที่แทน “หัวใจ” ในเรื่องระบบการไหลเวียนเลือด ช่วยรักษาระดับความดันโลหิตให้เหมาะสม  ECMO ได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้นอกห้องผ่าตัดได้ ทั้งยังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน ต่างจากเครื่องปอดและหัวใจเทียมชนิดเต็มรูปแบบ (Heart-Lung Machines) ที่ใช้ระหว่างการผ่าตัดหัวใจแบบ Open Heart ซึ่งใช้งานได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงในห้องผ่าตัดเท่านั้น

 

ECMO-โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

อุปกรณ์ช่วยผู้ป่วย-โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

ทีม ECMO ของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับการอบรมเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาลและนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยชีวิตผู้ป่วยในยามวิกฤติ จึงจัดให้มีการอบรมต่อเนื่องทั้งสัมมนาเชิงสถิติข้อมูลและเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยได้ทันท่วงที เพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยวิกฤตจากภาวะหัวใจและปอดไม่ทำงาน อาทิ

  • ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และไม่ตอบสนองต่อการช่วยชีวิตขั้นสูง
  • ผู้ป่วยลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดแดงในปอด ทำให้ปอดไม่สามารถทำงานได้ปกติ
  • ผู้ป่วยระบบการหายใจล้มเหลวจากหลายสาเหตุ เช่น ARDS หรือไวรัส H1N1, Covid19
  • ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดหัวใจ แล้วพบว่า หัวใจและปอดยังไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติหลังการผ่าตัด
  • ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลานาน และมีแนวโน้มที่เครื่องช่วยหายใจไม่สามารถช่วยเรื่องการแลกเปลี่ยนก๊าซในร่างกายได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากพยาธิสภาพของปอด
  • ผู้ป่วยที่รอการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและปอด

 

บรรยายECMO-โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ-โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่