นายแพทย์วันชัย ล้อกาญจนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ในนามคณะทำงาน โรงพยาบาลสีเขียว มอบจุลินทรีย์น้ำ EM ขยายจำนวน 300 ลิตร ตามแนวทาง “ฟื้นน้ำเสีย คืนน้ำใส เพื่อชุมชนหนองป่าครั่ง” ให้กับสำนักงานเทศบาลหนองป่าครั่ง โดยมีนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เป็นตัวแทนรับมอบพร้อมตัวแทนหมู่บ้านชาวหนองป่าครั่งในฐานะ “คนบ้านเดียวกั๋น”

 

“โรงพยาบาลสีเขียว” มอบจุลินทรีย์ EM ขยายให้ “คนบ้านเดียวกั๋น”02

จุลินทรีย์น้ำ EM หรือ “กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพที่ได้รับการคัดสรรว่ามีประโยชน์ต่อคน พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม” กล่าวคือการช่วยปรับสภาพดินด้วยการเปลี่ยนสภาพความเป็นกรด-ด่าง ให้สมดุล เพิ่มประสิทธิภาพในการหมัก การย่อยสลาย ทำให้เกิดสารอาหารเป็นปุ๋ยที่เหมาะสำหรับพืช ทั้งยังสามารถป้องกันเชื้อโรคและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชและสัตว์ ทางคณะทำงาน “โรงพยาบาลสีเขียว” คาดหวังว่าการรณรงค์ให้มีการใช้จุลินทรีย์ EM ขยายในชุมชนของเรา จะช่วยให้ชาวบ้านลดการใช้สารพิษและสารเคมีในชีวิตประจำวันลง ทั้งยังส่งผลให้พืชผักมีคุณภาพและรับประทานได้อย่างปลอดภัยและนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ทางคณะทำงานยังมีการนำบรรจุภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้และทำความสะอาดแล้วจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ อาทิ ขวดน้ำ แกลลอน ฯลฯ มาใช้บรรจุ EM ขยาย และจะรณรงค์เพิ่มเติมเพื่อให้ชาวโรงพยาบาลและชาวชุมชนตระหนักในความสำคัญของการ REUSE วัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

คลิกเพิ่มเติม เพื่อชมแนวคิด “โรงพยาบาลสีเขียว”

“โรงพยาบาลสีเขียว” มอบจุลินทรีย์ EM ขยายให้ “คนบ้านเดียวกั๋น”04