แถลงการณ์โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ต่อสถานการณ์ COVID-19 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่