เหนือกว่าด้วยมาตรฐาน “ศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 3” แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ มั่นใจ เรียก “1719” - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้รับการตรวจรับรองเป็น “ศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บ ระดับ 3" โดย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (The Thai Journal of Surgery)  ทำให้โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ กลายเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่และในเขตภาคเหนือตอนบนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว สร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้ใช้บริการในการเรียกใช้บริการ โทร 1719 ในยามฉุกเฉินและอุบัติเหตุในพื้นที่ทั่วเชียงใหม่

จุดเด่นของศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินฯ

ในฐานะศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 3 ฯ

 

 • เป็นสถานพยาบาลระดับชั้นนำที่มีความพร้อมในการดูแลผู้บาดเจ็บแบบครบวงจรภายใต้มาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในระดับสากล New CAMTS US & CAMTS GLOBAL Dual Medical Transport Accreditation
 • Triage มีระบบการคัดแยกผู้ป่วย และระบบการส่งต่อข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ ณ จุดเกิดเหตุ มาจนส่งถึงห้องฉุกเฉิน
 • Fast Track มีระบบและแนวทางการดูแลผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือมีความเสี่ยงสูงได้อย่างรวดเร็ว
 • บุคลากรเฉพาะทางครบทุกสาขา ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ที่พร้อมรายงานผลตรวจทางรังสีครอบคลุม 24 ชั่วโมง ไปจนถึงบุคคลากรทุกหน่วยงานที่ดูแลผู้บาดเจ็บได้รับการอบรมเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุโดยเฉพาะ
 • มีศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาล เป็นผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุ และมีทีมผู้ดูแลผู้บาดเจ็บแบบหลายสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Care Team)
 • BDMS Trauma Care Algorithm  มีแนวทางการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ (Clinical Guideline) ในการดูแลผู้ป่วยทุกระบบของการบาดเจ็บตามมาตรฐานของโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ
 • มีความพร้อมของเครื่องมือ สถานที่ การใช้พื้นที่ที่เหมาะสมในการดูแลผู้บาดเจ็บ และการดูแลฟื้นฟูผู้บาดเจ็บหลังได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บแล้วอย่างครบวงจร
 • มีระบบตรวจสอบ/กำกับคุณภาพในการดูแลผู้บาดเจ็บ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ
 • มีการพัฒนาด้านวิชาการให้กับบุคลากร และมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยอยู่เสมอ

 

โดยทางคณะกรรมการจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ได้เดินทางมาตรวจสอบการทำงานของศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางอุบัติเหตุและฉุกเฉินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นในว่าการทำงานของศูนย์ฯ เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บสำหรับประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ตามแผนพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข (พบส.) ประกอบอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป)

 

ทั้งนี้ได้มีข้อชื่นชมจากคณะกรรมการฯ ไว้ในหลายประเด็น อาทิ

 

 1. ผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุ และมีการวางแผนปิดจุดอ่อนเชิงระบบ กรณีมีจำนวนผู้ป่วยบาดเจ็บไม่เพียงพอในบางช่วงเวลา เพื่อคงรักษาประสิทธิภาพของระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บโดยรวม
 2. มีกระบวนการทบทวนเชิงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เช่น การทบทวนการเสียชีวิต การทบทวนในผู้ป่วยที่ซับซ้อน การติดตามตัวชี้วัดทั้งเชิงกระบวนการและผลลัพธ์
 3. มีแผนพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน
 4. โครงสร้าง วัสดุอุปกรณ์ การแบ่งพื้นที่ มีความเหมาะสมต่อการดูแลผู้บาดเจ็บ
 5. มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่มาตรฐานเดียวกัน และมีการกำกับอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 6. ระบบการสนับสนุนด้านคลังเลือด และ การตรวจทางห้องปฎิบัติการ มีความพร้อมสูงในการรองรับผู้ป่วยบาดเจ็บ และมีระบบควบคุมคุณภาพจากภายนอกที่ชัดเจน

 

 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทรศัพท์ 052 089 888 หรือ Call 1719