โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการ “คนบ้านเดียวกั๋น” พร้อมดูแลชุมชนโดยรอบให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

 

 • ร่วมกับโรงพยาบาลเทศบาลหนองป่าครั่ง ในการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลหนองป่าครั่งที่ต้องการรับบริการเอ็กซเรย์ MRI CT Scan และ อัลตราซาวนด์ โดยการนัดหมายล่วงหน้า
 • ร่วมให้บริการผู้ใช้สิทธิ UCEP ในพื้นที่ 25.89 กิโลเมตรโดยรอบโรงพยาบาล

 

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมให้บริการแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่ประสบเหตุที่อยู่ในระยะ 25.89 ตารางกิโลเมตรโดยรอบโรงพยาบาล หรือภายในระยะพื้นที่ระหว่าง

 • สี่แยกดอนจั่น
 • สี่แยกศาลเด็ก
 • สี่แยกสันกลาง
 • สี่แยกแม่กวง

 

สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) หรือ สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤตและสามารถคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

 

อาการที่เข้าข่ายผู้ป่วย UCEP ภาวะฉุกเฉินวิกฤต ได้แก่

 1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
 2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดัง
 3. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น
 4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
 5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
 6. อาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

 

โดยเมื่อพบอาการฉุกเฉินวิกฤต สามารถกดโทร 1669 ได้ทันที!

 1. ผู้ประสบเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในพื้นที่ โทร 1669
 2. ศูนย์ 1669 ประเมินอาการและคัดแยกระดับความฉุกเฉิน
 3. ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
 4. กรณีเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต จะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ UCEP ทันทีแต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
 5. กรณีไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตให้รีบประสานโรงพยาบาลตามสิทธิหากประสงค์รักษาต่อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 6. หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตให้ใช้สิทธิดังกล่าวก่อน

 

หากพบปัญหาหรือสอบถามเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเทศบาลหนองป่าครั่ง โทร 053-117-787 หรือคลิกที่นี่

ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศคส.สพฉ.) โทร. 02-872-1669 หรือ E-mail [email protected] หากมีข้อสงสัยในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)