โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีในโอกาสการตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางการแพทย์ชิ้นล่าสุด
'Comparison of Cardiovascular Risk Estimation Tools in Thai Hospital Employees' [ คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม ]
ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อภิชาต สุคนธสรรพ์ อาจารย์แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจคนสำคัญ
แห่ง ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่ ผู้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย  คนปัจจุบัน

โดยบทความวิชาการทางการแพทย์ชิ้นดังกล่าว ได้รับการตีพิมพ์ใน
The Bangkok Medical Journal เล่มที่ 17 ประจำเดือนกันยายน 2564 ISSN 2287-0237 (online) 228-9674 (print)
ซึ่งเป็นวารสารวิชาการในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ ซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์ของเครือโรงพยาบาลเอกชนฉบับแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการทางการแพทย์และทำให้ผลงานวิจัยของไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากล
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เลือกสรรบทความวิชาการทางการแพทย์แล้วกว่า  400 บทความ จากแพทย์ผู้เขียน 252 ท่าน มาตีพิมพ์และเผยแพร่ในลักษณะ Peer-reviewed Medical Journal

ศึกษาผลงานวิจัยเรื่อง 'Comparison of Cardiovascular Risk Estimation Tools in Thai Hospital Employees' เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และงานเขียนตำราเรียนอื่นๆ

 

รายชื่อผลงานงานเขียนตำราเรียน 37 ตำรา

 1. Clinical pharmacology of calcium antagonists, Sukonthasarn A.
 2. Cardiac Emergency Care. Sukonthasarn A.
 3. ECG Diagnosis of Cardiac Arrhythmias. Sukonthasarn A.
 4. Psychiatry, Text book in Psychiatry, Pruksachatkunakorn P. 1990.
 5. Physical diagnosis in Cardiology. Sukonthasarn A. 1991.
 6. Thrombolytic therapy in acute myocardial infarction. Sukonthasarn A. 1992.
 7. Text book of Cardiovascular disease 2 nd Edition. Lochaya S. 1993.
 8. Lipid – lowering agents. Sukonthasarn A. 1993.
 9. Angiotensin converting enzyme inhibitors. Sukonthasarn A. 1994.
 10. Clinical cardiology. Sukonthasarn A. 1994.
 11. Coronary Artery Disease. Sukonthasarn A. 2000.
 12. ECG for Medical Students. Sukonthasarn A. 2001.
 13. Cardiovascular drug therapy for the new millennium. Sukonthasarn A. 2001.
 14. Heart : cardiac diagnosis and treatment. Kuanprasert S, Sukonthasarn A. 2002.
 15. ECG for Medical Students, second edition. Sukonthasarn A. 2002.
 16. New Guidelines in Coronary Artery Disease. Sukonthasarn A, Kuanprasert S. 2003
 17. ECG for Medical Students, Third edition. Sukonthasarn A. 2003
 18. Heart : Cardiac diagnosis and treatment , Second Edition. Sukonthasarn A, Kuanprasert S. 2004
 19. Heart Failure. Sukonthasarn A, Kanjanawanit R. 2004
 20. Physical diagnosis in Cardiology. Sukonthasarn A. 2004
 21. ECG for Medical Students. Fourth edition. Sukonthasarn A. 2005
 22. Advanced Clinical Cardiology. First edition. Sukonthasarn A. 2005
 23. The Physical examination First edition. Sukonthasarn A. 2005
 24. Selected Topics in Cardiac Emergency. Sukonthasarn A. 2006
 25. ECG for Medical Students. Fifth Edition. Sukonthasarn A. 2006
 26. Physical diagnosis in Cardiology. Second edition. Sukonthasarn A. 2007
 27. Essential Cardiology Review 2007. Sukonthasarn A. 2007
 28. Cardiovascular Drugs. Sukonthasarn A. 2008
 29. Practice Guidelines in Cardiology. Sukonthasarn A. 2009
 30. Coronary Artery Disease : The New Frontiers. Sukonthasarn A. 2010
 31. The Current Visions in Cardiology. Sukonthasarn A, Phrommintikul A, Wongcharoen W. 2011
 32. Cardiovascular Medicine : The New Balance. Sukonthasarn A, Kuanprasert S. 2012
 33. Cardiovascular Guidelines Focus. Sukonthasarn A, Kuanprasert S. 2013
 34. Dilemmas in Cardiovascular Disease. Sukonthasarn A, Kuanprasert S. 2014
 35. Evolution in Cardiovascular Medicine. Sukonthasarn A, Kuanprasert S. 2015
 36. Headlines and Deadlines in Cardiology. Sukonthasarn A, Kuanprasert S. 2016
 37. Current Challenge in Cardiology. Sukonthasarn A, Kuanprasert S. 2017

 

รายชื่อผลงานวิจัยอื่นๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์อีกกว่า 134 ผลงาน

 1. Sukonthasarn A. Digitalis glycosides: drug interactions with digitalis glycosides.  Internal Medicine 1986;2:55-9.
 2. Sukonthasarn A. Current concept in mild hypertension and Management of angina pectoris. Bulletin of the Thai Heart Association. June and December 1986.
 3. Sukonthasarn A. The use of nifedipine in the treatment of refractory hypertension. Asian medical News 1986.
 4. Sukonthasarn A. New guideline for the treatment of coronary heart disease. Chiang Mai Medical Bulletin 1987;26:155-70.
 5. Sukonthasarn A. Drug therapy for ventricular arrhythmia. The Thai medical letter 1988; 4: 209-16.
 6. Wattanachai K. Hunsaknuachai S, Sukonthasarn A, Thanachaikun N. Rehabilitation of patients with acute myocardial infarction. Thai Heart Journal 1988;1:12-20.
 7. Sukonthasarn A. Effect of pravastatin in long- term administration in Thai patients with hyperlipidemia. “The management of hypercholesterolemia in Asia”. Focus on pravastatin. Proceeding of satellite symposium, the 10th Asian- Pacific Congress of Cardiology, Seoul, South Korea 1991:17-18.
 8. Sukonthasarn A. Suwanteerangkul P. The role of serotonin in acute ischemic heart disease, Chiang Mai Medical Bulletin 1992;31:57-62 .
 9. Sukonthasarn A. Therapeutic level of digoxin. Determined by radiommunoassay. Chiang Mai Medical Bulletin 1983;22:319-27.
 10. Sukonthasarn A. Nifedipine in the treatment of hypertension in Thai patients. Chiang Mai Medical Bulletin 1983;22:329-36.
 11. Sukonthasarn A, Hunsakunachai S. Atrial fibrillation and severe metabolic acidosis in cardiac beriberi : Report of a case. Chiang Mai Medical Bulletin 1984;23:147-57.
 12. Sukonthasarn A, Wattanachai K. Outpatient hypertension management in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. Chiang Mai Medical Bulletin 1984;23:211-8.
 13. Sukonthasarn A. The use of tablet preparation of nifedipine in the treatment of refractory hypertension. Internal medicine 1987;3:5-9.
 14. Sukonthasarn A, Hunsakunnachai S, Prakardvoutissarn S, Wudthipornpong S. Effect of enalapril as initial monotherapy for mild to moderate hypertension in Thai patients. Chiang Mai medical Bulletin 1987;26:99-109.
 15. Sukonthasarn A, Thanachaikun N, Wudthipornpong S, Prakardvoutisarn S. Efficacy and safety of nitredipine in patients with mild to moderate hypertension. Chiang Mai Medical Bulletin 1988;27:101-14.
 16. Sukonthasarn A, Wattanachai K, Hunsakunachai S, Wudthipornpong S. Infective endocarditis: a review of 73 cases from the Maharaj nakorn Chiang Mai Hospital. Internal Medicine 1987;3:143-51.
 17. Sukonthasarn A, Sukonthasarn S. Comparative analgesic effect of nalbuphine and morphine in patients with acute coronary chest pain. Internal medicine 1988;4:55-9.
 18. Sukonthasarn A, Sukonthasarn S. Combined intravenous and oral amiodarone in the acute treatment of ventricular arrhythmias. Thai Heart Journal 1989;2:151-7.
 19. Sukonthasarn A, Hunsakunachai S, Benjanuwatra T. Effect of pravastatin by long- term administration in patients with hypercholesterolemia. Thai Heart Journal 1992;5:25-32.
 20. Hunsakunachai S, Manmontri A, Sukonthasarn A, et al. Efficacy of Isradipine in Thai patients with mild to moderate hypertension. Thai Heart Journal 1992;5:63-9.
 21. Hunsakunachai S, Manmontri A, Sukonthasarn A. Xipamide versus hydrochlorothaiazide in the treatment of essential hypertension : A comparative randomized clinical trial Thai Heart Journal 1992;5:93-9.
 22. Sukonthasarn A, Hunsakunachai S. Efficacy and tolerability of simvastatin in a six – month study. Thai Heart Journal 1993;6:17-24.
 23. Sukonthasarn A, Hunsakunachai S. Coenzyme Q10 in rheumatic mitral valve disease. ( A randomized double blind trial versus placebo). Chiang Mai Medical Bulletin 1993;32:21-30.
 24. Charoenlarp K, Intharakoses A, Sukonthasarn A, et al. Multicentre study on once daily ramipril in Thai hypertensives. Siriraj Hospital Gazette 1993;45:591-6.
 25. Sukonthasarn A, Ratanaprakarn R, Koanantakul B, Ngam – Ukos P. Efficacy and acceptability of perindopril in essential hypertension. J Med Assoc thai 1994;77: 281-7.
 26. Sukonthasarn A. The short – term treatment of congestive heart failure with coenzyme Q10 in ischemic non – valvular heart disease. Chiang Mai Medical Bulletin 1994;33 :79-85.
 27. Sukonthasarn A. Intervenous Nicardipine for the Treatment of Severe Hypertension. A dose– Titration Infusion to Therapeutic Response. J Med Assoc Thai 1995;78 (2):76-81.
 28. Sukonthasarn A. Double – blind, cross – over study to compare efficacy and safety of cilazapril versus enalapril in Thai patients with mild and moderate essential hypertension. Intern Med 1996;12:5 – 11.
 29. Sukonthasarn A. Effectiveness of low – dose cholestyramine plus pravastatin combination therapy in patients with coronary heart disease. Intern Med 1996;12:12 – 7.
 30. Taylor SH, Chen MF, Lee SJK, Koanentakul B, et al. Efficacy and tolerability of Amlodipine in the General Practice Treatment of essential hypertension in an Asian Multinational Population. Clin Drug Invest 1998;3:177-85.
 31. Sukonthasarn A. A comparison of four primary classes of antihypertensive monotherapy in Thai patients. J Med Assoc Thai 2000 ;83:1202 – 10.
 32. Complior Collaborative Study Group. Assessment of Perindopril’s efficacy on arterial distensibility in mild to moderate hypertension. J med Assoc Thai 2001;84:1006-14.
 33. Asmar R, Topouchian J, pannier B, Benetos A, Safar M, on behalf- of the Scientific, Quality control, Coordination and Investigation Committees of the Complior Study, Pulse wave velocity as endpoint in large- scale intervention Trial. The Complior study. J Hypertens 2001;19:813-18.
 34. Sukonthasarn A. The pattern of Changes in Congestive Heart Failure Therapy in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. Thai Heart Journal 2002;15:93 – 99.
 35. Sermswan A, Uboldejpracharak Y, Sathichaiyakul T, Sukonthasarn A, Buranakitcharoen P. Blood pressure response to antihypertensive agents related to baseline Blood pressure, J Med Assoc Thai 2002;85:113 – 20.
 36. Vichayanrat A, on behalf of the DESIRES- Z investigators. Dose- expanded study in the reinforcement of efficacy of simvastatin. J Med Assoc Thai 2002;85:438 - 45.
 37. Volpe M, Junren Z, Maxwell T, et al, for the CDSP-944 Study Group. Comparison of the blood Pressure- lowering effects and tolerability of losartan- and amlodipine- based regimens in patients with Isolated Systolic Hypertension. Clinical Therapeutics 2003;25:1469 - 89.
 38. Buranakitjaroen P, Kittipawong P, Koanantakul b, Piamsomboon C, Prasassarakich N, Siraraks S, Sukonthasarn A, Tiyaprant A. Efficacy and Safety of Rilmenidine, a Selective Imidazoline I, Receptor Binding Ligand, in Mild- to- Moderate Thai Hypertensive Patients. J Med Assoc Thai 2003;86:903-10.
 39. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, et al, on behalf of the INTERHEART Study Investigators. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet 2004;364:937-52.
 40. Nakpathomkun P, Sukonthasarn A, Kanjanavanit R, Supparatpinyo K. Effect of Nucleoside-Analogue Reverse Transcriptase Inhibitors on cardiac function in Human Immunodeficiency Virus infected patients. Thai Heart Journal 2005;18:9-17.
 41. Wiwatmongkhon W, Sukonthasarn A, Kanjanavanit R, et al. Prediction of intermediate post-operative outcome after mitral valve surgery in chronic non- ischemic mitral regurgitation. Thai Heart Journal 2005;18:55-64.
 42. Wongchareon W, Phrommintikul A, Kanjanavanit R, Kuanprasert S, Sukonthasarn A. A predictive model for distinguishing Ischemic from Non- Ischemic Cardiomyopathy. J Med Assoc Thai 2005;88(11):1689-96.
 43. Antman EM, Morrow DA, McCabe CH, et al. for the ExTRACT- TIMI 25 investigators. Enoxaparin versus unfractionated heparin with fibrinolysis for ST- elevation myocardial infarction. N Engl J Med 2006;354:1477-88.
 44. Wongtheptien W, Kuanprasert S, Phromintikul A, Sukonthasarn A. Anti- Xa level of enoxaparin via intrafemoral sheath in percutaneous coronary intervention : A pilot study from Chiang Mai, Thailand. Thai Heart Journal 2006;19:7-14.
 45. Prasertwitayakij N, Sukonthasarn A, Kanjanavanit R, Kuanprasert S, Phromintikul A. Effect of sildenafil on pulmonary artery pressure in thalassemic patients. Thai Heart Journal 2006;19:63-72.
 46. Phromintikul A, Sukonthasarn A, Kanjanavanit R, Nawarawong W. Splenectomy :  a strong risk factor for pulmonary hypertension in patients with thalassemia. Heart 2006;92: 1467-1742.
 47. Buranakitjaroen P, on behalf of the Collaborative Study Group on Blood Pressure control in Thailand. An Audit of blood pressure control in clinical practice in Thailand. J Med Assoc Thai 2006;89(suppl 5):S8-17.
 48. Sukonthasarn A. Empiric high dose statin in not justified over LDL tailored therapy for CAD secondary prevention. Abstract. East Meets West Cardiology 2007. Thai Heart Association and Mayo Clinic.
 49. Deerochanawong C, Buranakitjaroen P, Nitiyanunt W, Suwantamee J, Piamsomboon C, Vongthavaravat V, Charnnarong Suwanwela N, Kosachunhanun N, Sukonthasarn A. The Atorvastatin Goal Achievement Across Risk Levels : (ATGOAL) Study in Thailand. J Med Assoc Thai 2007;90(1):72-81.
 50. Sukonthasarn A. Nitric Oxide and its implications in cardiovascular disease. Abstract. 23rd Annual Scientific Meeting, The Royal College of Physicians of Thailand, April 2007. The Royal College of Physicians of Thailand.
 51. Sukonthasarn A, Ponglopisit S. Diagnostic level of cardiac troponin T in patients with chronic renal dysfunction, A Pilot study. J Med Assoc Thai 2007;90:1749-58.
 52. Sukonthasarn A. Prognostic value of heart rate in cardiovascular disease. J Med Assoc Thai 2007;90:2538-40.
 53. Thonghong T, Sukonthasarn A. Effect of different dosage of Aspirin on hs- CRP in Chronic Stable Angina Patients. Asean Heart J 2007;15:45-50.
 54. Sukonthasarn A. Predicting the position of Beta- blockade in the JNC- 8 guideline. Abstract. Midyear Scientific Meeting, Thai Hypertension Society, August 2008. Thai Hypertension Society.
 55. Kuanprasert S, Apichartpikul N, Chuenkitmongkol S, Wiangosot W, Topaiboon P, Sukonthasarn S. Evidence of Influenza or influenza- like- illness preceding acute coronary syndrome. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2008;39:1040-1044.
 56. Hohnloser SH, Crijns HJ, et al. on behalf of the ATHENA Study Investigators. Effect of Dronedarone on Cardiovascular Events in Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2009;360:668-78.
 57. Ponglopisit S, Mundee Y, Kuanprasert S, Phrommintikul A, Sukonthasarn A. The Effect of Erythropoietin on Left Ventricular Remodeling in Patient with Acute ST- Elevation Myocardial Infarction. Thai Heart J 2009;22:14-22.
 58. Sukonthasarn A. Why betablocker/ diuretic should be considered first in hypertension ? Abstract. 41st Annual Scientific Meeting. The Heart Association of Thailand, March 2009. The Heart Association of Thailand
 59. Sukonthasarn A. What is the best antithrombotic regimen for the non- invasive management in patients with NSTE- ACS ? Abstract. East meets West Cardiology 2009; August 2009. The Heart Association of Thailand in collaboration with Mayo Clinic.
 60. Sukonthasarn A. Treating hypertension to the new target : the lower, the better. Abstract. 19th Two days in Cardiology. 5- 7th December 2009. The Heart Association of Thailand and The Society of Thoracic Surgeons of Thailand.
 61. Wongcharoen W, Phrommintikul A, Kanjanavanit R, Amarittakomol A, Topaiboon P, Wiangosol W, Kuanprasert S, Sukonthasarn A. Complete Right Bundle Branch Block Predicts Mortality in Thai Patients with Chronic Heart Failure with Reduced Ejection Fraction. J Med Assoc Thai 2010;93:413-419.
 62. Sukonthasarn A. Nebivolol. A novel treatment in Hypertension. Abstract. 8th Midyear Scientific Meeting Thai Hypertension Society, August 2010. Thai Hypertension Society.
 63. Saokaew S, Permsuwan U, Chaiyakunapruk N, Nathisuwan S, Sukonthasarn A. Effectiveness of pharmacist- participated warfarin therapy management : a systematic review and meta-analysis. J Thromb Haemost 2010;8:2418-27.
 64. Sukonthasarn A. Antiplatelet resistance : How to manage ? Abstract, 9th Scientific Meeting of Thai Atherosclerosis Society, January 2011. Thai Atherosclerosis Society.
 65. Phrommintikul A, Kuanprasert S, Wongcharoen W, Kanjanavanit R, Chaiwarith R, Sukonthasarn A. Influenza vaccination reduces cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome. Eur Heart J. 2011 Feb 11
 66. Park JE, En Chiang C, Munawar M, Pham GK, Sukonthasarn A, Aquino AR, Khoo KL, Chan HWR, Lipid-lowering treatment in hypercholesterolaemic patients : the CEPHEUS Pan-Asian survey. Eur J Cardiovasc Prev & Rehabil 2011; March 7.
 67. Mega JL, Braunwald E, Wiviott SD, Bassand JP, Bhatt DL, Bode C, Burton P, Cohen M, Cook-Bruns N, Fox KA, Goto S, Murphy SA, Plotnikov AN, Schneider D, Sun X, Verheugt FW, Gibson CM; the ATLAS ACS 2–TIMI 51 Investigators. Rivaroxaban in Patients with a Recent Acute Coronary Syndrome. N Engl J Med. 2011; 366:9-19.
 68. Sukonthasarn A, Homsanit M, Prommete B, Chotinaiwattarakul C, Piamsomboon C, Likittanasombat K. Lipid- Lowering Treatment in Hypercholesterolemic Patients : the CEPHEUS Thailand Survey. J Med Assoc Thai 2011;94:1424-34.
 69. Sukonthasarn A. Do We Need Antihypertensive Drugs for Pre-Hypertension?. Abstract, 10th Meeting of Thai Hypertension Society, February 2012. Thai Hypertension Society.
 70. Leemasawat K, Phrommintikul A, Kanajanavanit R, Okonogi K, Yongsmith L, Yooprasert S, Sukonthasarn A. Should We Achieve the Target Does of Beta- blockers in Chronic Heart Failure Patients with Adequate Heart Rate Control. Thai Heart Journal 2012;25:58-59.
 71. Suttana T, Wongcharoen W, Phrommintikul A, Prasertwitayakij N, Benjanuwatra T, Sukonthasarn A. Left Ventricular Remodeling in Right Ventricular Apical versus Septal Pacing in patients implanted with Single- Chamber Ventricular Pacemaker. Thai Heart Journal 2012;25:60.
 72. Suwannasom P, Kiatijirapat N, Kuanprasert S, Sukonthasarn A, Palacajornsuk P, Chiampanichayakul S, Cardiovascular Outcomes in Thai ACS Patients Undergoing PCI Relevant To Cytochrome P4502C19 Polymorphism : 1 Year Follow Up. Thai Heart Journal 2012;25:61.
 73. Phoolpithayadhorn A, Phrommintikul A, Sukonthasarn A. Influenza of Payment Coverage on LDL Cholesterol Target Achievement in Coronary Artery Disease Patient. Thai Heart Journal 2012;25:562.
 74. อภิชาต สุคนธสรรพ์, มยุรี หอมสนิท, บัณฑิต พรหมเมศร์, ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล, ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์, ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ,
  การสํารวจประสิทธิภาพการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงของประเทศไทย. Cardiovascular & Metabolic 2555;36:P19-20.
 75. Sukonthasarn A. Management of hypertension in pregnancy. Abstract. 10th Midyear Scientific Meeting Thai Hypertension Society, August 2012. Thai Hypertension Society.
 76. Sukonthasarn A. Revascularization in diabetic patients. Abstract. 22th Two days in Cardiology. 8- 10th December 2012. The Heart Association of Thailand and The Society of Thoracic Surgeons of Thailand.
 77. Sukonthasarn A. Role of Generic Antihypertensive Drugs in Health Care System. Abstract. Meeting of Thai Hypertension Society, February 2013. Thai Hypertension Society.
 78. Parving HH, Brenner BM, McMurray JJ, de Zeeuw D, Haffner SM, Solomon SD, Chaturvedi N, Persson F, Desai AS, Nicolaides M, Richard A, Xiang Z, Brunel P, Pfeffer MA; ALTITUDE Investigators. Cardiorenal end points in a trial of aliskiren for type 2 diabetes. N Engl J Med. 2011; 367:2204-13.
 79. Sukonthasarn A. Trimetazidine MR improves survival of coronary patients. Thai Heart J 2013;26:26-30.
 80. Sukonthasarn A. What’s New in Pathogenesis of Hypertension. Abstract. 11th Meeting of Thai Hypertension Society, 16 August, 2013. Thai Hypertension Society.
 81. Saokaew S, Permsuwan U, Chaiyakunapruk N, Nathisuwan W, Sukonthasarn A, Jeanpeerapong N. Cost- effectiveness of pharmacist- participated warfarin therapy management in Thailand. Thromb Res 2013;132:437-43.
 82. Sukonthasarn A. Guidelines on the Management of Chronic Stable Coronary Artery Disease, Abstract. Thai Heart J 2013;27:44.
 83. Sukonthasarn A. Calcium Channel Blockers in Asian Population, Abstract. 12th Meeting of Thai Hypertension Society, August 2014. Thai Hypertension Society.
 84. Chueamuangphan N, Wongtheptian W, Patumanond J, Sukonthasarn A, Chuncharunee S, Tawichasri C, Nawarawong W. Effect of acetylsalicylic acid on thalassemia with pulmonary arterial hypertension. Int J Gen Med. 2014; 7: 525–529.
 85. Permsuwan U, Chaiyakunapruk N, Nathisuwan S, Sukonthasarn A. Cost- Effectiveness Analysis of Fondaparinux vs Enoxaparin in Non- ST Elevation Acute Coronary Syndrome in Thailand (Article). Heart Lung and Circulation. 2015;24:860-8.
 86. Sukonthasarn A. Hypertension Diagnosis Strategy for Thai Population, Abstract. 12th Midyear Meeting Thai Hypertension Society, August 2015. Thai Hypertension Society.
 87. Sukonthasarn A. Cardiovascular Risk Predictors: SBP, DBP or Pulse Pressure?, Abstract. 14th Meeting of Thai Hypertension Society, February 2016. Thai Hypertension Society.
 88. Meeting Thai Hypertension Society, Abstract. August 2015. Thai Hypertension Society.
 89. Pokorney SD, Piccini JP, Stevens SR, Patel MR, Pieper KS, Halperin JL, Breithardt G, Singer DE, Hankey GJ, Hacke W, Becker RC, Berkowitz SD, Nessel CC, Mahaffey KW, Fox KA, Califf RM; ROCKET AF Steering Committee & Investigators; ROCKET AF Steering Committee Investigators. Cause of Death and Predictors of All- Cause Mortality in Anticoagulated Patients With Nonvalvular Atrial Fibrillation: Data From ROCKET AF. J Am Heart Assoc. 2016 Mar 8;5(3):e002197. doi: 10.1161/JAHA.115. 002197.
 90. McMurray JJ, Krum H, Abraham WT, Dickstein K, Køber LV, Desai AS, Solomon SD, Greenlaw N, Ali MA, Chiang Y, Shao Q, Tarnesby G, Massie BM; ATMOSPHERE Committees Investigators. Aliskiren, Enalapril, or Aliskiren and Enalapril in Heart Failure. N Engl J Med. 2016 Apr 21;374(16):1521-32.
 91. Sribhutorn A, Phrommintikul A, Wongcharoen W, Chaikledkaew U, Eakanunkul S, Sukonthasarn A. The Modification Effect of Influenza Vaccine on Prognostic Indicators for Cardiovascular Events after Acute Coronary Syndrome: Observations from an Influenza Vaccination Trial. Cardiol Res Pract. 2016;2016: 4097471. doi: 10. 1155/ 2016/ 4097471. Epub 2016 Apr 20.
 92. Rattanakanlaya K, Sukonthasarn A, Wangsrikhun S, Chanprasit C. A survey of flood disaster preparedness among hospitals in the central region of Thailand. Australas Emerg Nurs J. 2016 Aug 3. pii: S1574- 6267( 16) 30033- 7. doi: 10. 1016/ j. aenj. 2016. 07. 003. [ Epub ahead of print].
 93. Sukonthasarn A. The New Dyslipidemia Guidelines. Abstract. 26th Two days in Cardiology. 10- 12th December 2016. The Heart Association of Thailand and The Society of Thoracic Surgeons of Thailand.
 94. Chotechuang Y, Phrommintikul A, Muenpa R, Patumanond J, Chaichuen T, Kuanprasert S, Thanachikun N, Benjanuwatra T, Sukonthasarn A. The prognostic utility of GRACE risk score in predictive cardiovascular event rate in STEMI patients with successful fibrinolysis and delay intervention in non PCI-capable hospital: a retrospective cohort study. BMC Cardiovasc Disord. 2016;16:212.
 95. Sukonthasarn A. What Have We Learn From Recent Clinical Trials?. Abstract. 15th Midyear Scientific Meeting Thai Hypertension Society, August 2017. Thai Hypertension Society.
 96. Sukonthasarn A. Hypertension in Thailand. Abstract. 13th Asian- Pacific Congress of Hypertension, 6-8 October 2017. Suntec City Singapore.
 97. Sukonthasarn A. Epidemiology of Diabetic Dyslipidemia in Asia- Pacific. Abstract : 11th Congress of Asian Pacific Society of Atherosclerosis and Vascular Disease ( APSAVD) . February 27, 28 – March 1, 2018. Iloilo Convention Center, Iloilo City, Philippines.
 98. Sribhutorn A, Phrommintikul A, Wongcharoen W, Chaikledkaew U, Eakanunkul S, Patumanond J, Sukonthasarn A. Prognostic Indicators for Heart Failure Hospitalization in Acute Coronary Syndrome Patients: An Observational Study under the Influenza Vaccination Trial. J Med Assoc Thai 2018;101:1043-9.
 99. Sribhutorn A, Phrommintikul A, Wongcharoen W, Chaikledkaew U, Eakanunkul S, Sukonthasarn A. Influenza vaccination in acute coronary syndromes patients in Thailand: the cost-effectiveness analysis of the prevention for cardiovascular events and pneumonia. J Geriatr Cardiol 2018;15:413-421.
 100. Sukonthasarn A. Risk Stratification Strategy in Thailand. How Do They Differ Compared to the 2017 ACC/AHA/ASH ASCVD Risk Score? Clinical Hypertension 2018;24 (suppl I):I-76-7.
 101. Sukonthasarn A. Hypertensive Heart Disease. The Continuum. Abstract. MSH 16th Annual Congress 2019. 18th-20th January 2019. Shangri-La Hotel, Kuala Lumper.
 102. Sukonthasarn A. Hypertension in Asians – Any Difference from the West? Abstract. MSH 16th Annual Congress 2019. 18th-20th January 2019. Shangri-La Hotel, Kuala Lumper.
 103. Sukonthasarn A. Thai Hypertension Guideline 2019. Abstract. 17th Scientific Meeting of Thai Atherosclerosis Society, 25th January 2019. Thai Atherosclerosis Society.
 104. Chotechuang Y, Phrommintikul A, Kuanprasert S, Muenpa R, Patumanond J, Chaichuen T, Sukonthasarn A. Cardiovascular outcomes of early versus delayed coronary intervention in low to intermediate-risk patients with STEMI in Thailand: a randomised trial. Heart Asia. 2019;11:e011201.
 105. Kunjara-Na-Ayudhya R, Buddhari W , Sookananchai B , Kuanprasert S , Chamnarnphol N , Sukonthasarn A. Expert Consensus on Dual Antiplatelet Therapy (DAPT) for Acute Coronary Syndrome in Thailand: Review Article. J Med Assoc Thai 2019;102:1346-57.
 106. Buddhari W, Uerojanaungkul P, Sriratanasathavorn C, Sukonthasarn A, Ambegaonkar B, Brudi P, Horack M, Lautsch D, Vyas A, Gitt AK. Low-Density Lipoprotein Cholesterol Target Attainment in Patients Surviving an Acute Coronary Syndrome in Thailand: Results From the Dyslipidaemia International Study (DYSIS) II. Heart Lung Circ. 2020 Mar;29(3):405-413.
 107. Ray KK, Colhoun HM, Szarek M, Baccara-Dinet M, Bhatt DL, Bittner VA, Budaj AJ, Diaz R, Goodman SG, Hanotin C, Harrington RA, Jukema JW, Loizeau V, Lopes RD, Moryusef A, Murin J, Pordy R, Ristic AD, Roe MT, Tuñón J, White HD, Zeiher AM, Schwartz GG, Steg PG; ODYSSEY OUTCOMES Committees and Investigators. Effects of alirocumab on cardiovascular and metabolic outcomes after acute coronary syndrome in patients with or without diabetes: a prespecified analysis of the ODYSSEY OUTCOMES randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019 Aug;7(8):618-628.
 108. Chotechuang Y, Phrommintikul A, Kuanprasert S, Muenpa R, Patumanond J, Chaichuen T, Sukonthasarn A. Cardiovascular outcomes of early versus delayed coronary intervention in low to intermediate-risk patients with STEMI in Thailand: a randomised trial. Heart Asia. 2019 Jun 12;11(2):e011201.
 109. Kario K, Chia YC, Sukonthasarn A, Turana Y, Shin J, Chen CH, Buranakitjaroen P, Nailes J, Hoshide S, Siddique S, Sison J, Soenarta AA, Sogunuru GP, Tay JC, Teo BW, Zhang YQ, Park S, Minh HV, Tomitani N, Kabutoya T, Verma N, Wang TD, Wang JG. Diversity of and initiatives for hypertension management in Asia-Why we need the HOPE Asia Network. J Clin Hypertens (Greenwich). 2020;22:331-343.
 110. Chia YC, Kario K, Turana Y, Nailes J, Tay JC, Siddique S, Park S, Shin J, Buranakitjaroen P, Chen CH, Divinagracia R, Hoshide S, Minh HV, Sison J, Soenarta AA, Sogunuru GP, Sukonthasarn A, Teo BW, Verma N, Zhang Y, Wang TD, Wang JG. Target blood pressure and control status in Asia. J Clin Hypertens (Greenwich). 2020;22:344-350.
 111. Kario K, Park S, Chia YC, Sukonthasarn A, Turana Y, Shin J, Chen CH, Buranakitjaroen P, Divinagracia R, Nailes J, Hoshide S, Siddique S, Sison J, Soenarta AA, Sogunuru GP, Tay JC, Teo BW, Zhang YQ, Van Minh H, Tomitani N, Kabutoya T, Verma N, Wang TD, Wang JG. 2020 Consensus summary on the management of hypertension in Asia from the HOPE Asia Network. J Clin Hypertens (Greenwich). 2020;22:351-362.
 112. Wang JG, Chia YC, Chen CH, Park S, Hoshide S, Tomitani N, Kabutoya T, Shin J, Turana Y, Soenarta AA, Tay JC, Buranakitjaroen P, Nailes J, Van Minh H, Siddique S, Sison J, Sogunuru GP, Sukonthasarn A, Teo BW, Verma N, Zhang YQ, Wang TD, Kario K. What is new in the 2018 Chinese hypertension guideline and the implication for the management of hypertension in Asia? J Clin Hypertens (Greenwich). 2020;22:363-368.
 113. Hoshide S, Kario K, Tomitani N, Kabutoya T, Chia YC, Park S, Shin J, Turana Y, Tay JC, Buranakitjaroen P, Chen CH, Nailes J, Minh HV, Siddique S, Sison J, Soenarta AA, Sogunuru GP, Sukonthasarn A, Teo BW, Verma N, Zhang Y, Wang TD, Wang JG. Highlights of the 2019 Japanese Society of Hypertension Guidelines and perspectives on the management of Asian hypertensive patients. J Clin Hypertens (Greenwich). 2020;22:369-377.
 114. Cheng HM, Chuang SY, Wang TD, Kario K, Buranakitjaroen P, Chia YC, Divinagracia R, Hoshide S, Minh HV, Nailes J, Park S, Shin J, Siddique S, Sison J, Soenarta AA, Sogunuru GP, Sukonthasarn A, Tay JC, Teo BW, Turana Y, Verma N, Zhang Y, Wang JG, Chen CH. Central blood pressure for the management of hypertension: Is it a practical clinical tool in current practice? J Clin Hypertens (Greenwich). 2020;22:391-406.
 115. Chia YC, Kario K, Tomitani N, Park S, Shin J, Turana Y, Tay JC, Buranakitjaroen P, Chen CH, Hoshide S, Nailes J, Minh HV, Siddique S, Sison J, Soenarta AA, Sogunuru GP, Sukonthasarn A, Teo BW, Verma N, Zhang Y, Wang TD, Wang JG. Comparison of day-to-day blood pressure variability in hypertensive patients with type 2 diabetes mellitus to those without diabetes: Asia BP@Home Study. J Clin Hypertens (Greenwich). 2020;22:407-414.
 116. Turana Y, Tengkawan J, Chia YC, Teo BW, Shin J, Sogunuru GP, Soenarta AA, Minh HV, Buranakitjaroen P, Chen CH, Nailes J, Hoshide S, Park S, Siddique S, Sison J, Sukonthasarn A, Tay JC, Wang TD, Verma N, Zhang YQ, Wang JG, Kario K. High blood pressure in dementia: How low can we go? J Clin Hypertens (Greenwich). 2020;22:415-422.
 117. Soenarta AA, Buranakitjaroen P, Chia YC, Chen CH, Nailes J, Hoshide S, Minh HV, Park S, Shin J, Siddique S, Sison J, Sogunuru GP, Sukonthasarn A, Tay JC, Teo BW, Turana Y, Verma N, Wang TD, Zhang YQ, Wang JG, Kario K. An overview of hypertension and cardiac involvement in Asia: Focus on heart failure. J Clin Hypertens (Greenwich). 2020;22:423-430.
 118. Park S, Kario K, Chia YC, Turana Y, Chen CH, Buranakitjaroen P, Nailes J, Hoshide S, Siddique S, Sison J, Soenarta AA, Sogunuru GP, Tay JC, Teo BW, Zhang YQ, Shin J, Van Minh H, Tomitani N, Kabutoya T, Sukonthasarn A, Verma N, Wang TD, Wang JG; HOPE Asia Network. The influence of the ambient temperature on blood pressure and how it will affect the epidemiology of hypertension in Asia. J Clin Hypertens (Greenwich). 2020;22:438-444.
 119. Buranakitjaroen P, Wanthong S, Sukonthasarn A. Asian management of hypertension: Current status, home blood pressure, and specific concerns in Thailand. J Clin Hypertens (Greenwich). 2020;22:515-518.
 120. Chotechuang Y, Phrommintikul A, Kuanprasert S, Muenpa R, Ruengorn C, Patumanond J, Chaichuen T, Thanachaikun N, Benjanuwatra T, Sukonthasarn A. GRACE score and cardiovascular outcomes prediction among the delayed coronary intervention after post-fibrinolytic STEMI patients in a limited PCI-capable hospital. Open Heart. 2020 Mar 18;7(1):e001133
 1. Castillo-Carandang NT, Buenaventura RD, Chia YC, Van DD, Lee C, Duong NL, Ng CH, Robles YR, Santoso A, Sigua HS, Sukonthasarn A, Tan R, Viora E, Zakaria H, Brizuela GE, Ratnasingham P, Thomas M, Majumdar A. Moving Towards Optimized Noncommunicable Disease Management in the ASEAN Region: Recommendations from a Review and Multidisciplinary Expert Panel. Risk Manag Healthc Policy. 2020;13:803–819.
 1. Montrivade S, Chattranukulchai P, Siwamogsatham S, Vorasettakarnkij Y, Naeowong W, Boonchayaanant P, Sakulsupsiri A, Ariyachaipanich A, Lertsuwunseri V, Rungpradubvong V, Satitthummanid S, Puwanant S, Prechawat S, Srimahachota S, Chaipromprasit J, Buddhari W, Boonyaratavej S, Sitthisook S, Buranakitjaroen P, Sukonthasarn A, Sangwatanaroj S, Hypertension Subtypes among Thai Hypertensives: An Analysis of Telehealth-Assisted Instrument in Home Blood Pressure Monitoring Nationwide Pilot Project. Int J Hypertens. 2020; 2020: 3261408. doi: 10.1155/2020/3261408.
 2. Kario K, Morisawa Y, Sukonthasarn A, Turana Y, Chia YC, Park S, Wang TD, Chen CH, Tay JC, Li Y, Wang JG; Hypertension Cardiovascular Outcome Prevention, Evidence in Asia (HOPE Asia) Network. COVID-19 and hypertension-evidence and practical management: Guidance from the HOPE Asia Network. J Clin Hypertens (Greenwich). 2020;22:1109-1119.
 1. Wang JG, Bunyi ML, Chia YC, Kario K, Ohkubo T, Park S, Sukonthasarn A, Tay JC, Turana Y, Verma N, Wang TD, Imai Y. Insights on home blood pressure monitoring in Asia: Expert perspectives from 10 countries/regions. J Clin Hypertens (Greenwich). 2021;23:3-11.
 1. Kario K, Hoshide S, Chia YC, Buranakitjaroen P, Siddique S, Shin J, Turana Y, Park S, Tsoi K, Chen CH, Cheng HM, Fujiwara T, Li Y, Huynh VM, Nagai M, Nailes J, Sison J, Soenarta AA, Sogunuru GP, Sukonthasarn A, Tay JC, Teo BW, Verma N, Wang TD, Zhang Y, Wang JG. Guidance on ambulatory blood pressure monitoring: A statement from the HOPE Asia Network. J Clin Hypertens (Greenwich). 2021;23:411-421.
 1. Chia YC, Turana Y, Sukonthasarn A, Zhang Y, Shin J, Cheng HM, Tay JC, Tsoi K, Siddique S, Verma N, Buranakitjaroen P, Sogunuru GP, Nailes J, Van Minh H, Park S, Teo BW, Chen CH, Wang TD, Soenarta AA, Hoshide S, Wang JG, Kario K; Hypertension Cardiovascular Outcome Prevention, Evidence (HOPE) Asia Network. Comparison of guidelines for the management of hypertension: Similarities and differences between international and Asian countries; perspectives from HOPE-Asia Network. J Clin Hypertens (Greenwich). 2021;23:422-434.
 1. Huang JF, Li Y, Shin J, Chia YC, Sukonthasarn A, Turana Y, Chen CH, Cheng HM, Ann Soenarta A, Tay JC, Wang TD, Kario K, Wang JG; HOPE Asia Network. Characteristics and control of the 24-hour ambulatory blood pressure in patients with metabolic syndrome. J Clin Hypertens (Greenwich). 2021;23:450-456.
 1. Turana Y, Tengkawan J, Chia YC, Nathaniel M, Wang JG, Sukonthasarn A, Chen CH, Minh HV, Buranakitjaroen P, Shin J, Siddique S, Nailes JM, Park S, Teo BW, Sison J, Ann Soenarta A, Hoshide S, Tay JC, Prasad Sogunuru G, Zhang Y, Verma N, Wang TD, Kario K; HOPE Asia Network. Hypertension and stroke in Asia: A comprehensive review from HOPE Asia. J Clin Hypertens (Greenwich). 2021;23:513-521.
 1. Sukonthasarn A, Chia YC, Wang JG, Nailes J, Buranakitjaroen P, Van Minh H, Verma N, Hoshide S, Shin J, Turana Y, Tay JC, Teo BW, Siddique S, Sison J, Zhang YQ, Wang TD, Chen CH, Kario K. The feasibility of polypill for cardiovascular disease prevention in Asian Population. J Clin Hypertens (Greenwich). 2021;23:545-555.
 1. Lin DS, Wang TD, Buranakitjaroen P, Chen CH, Cheng HM, Chia YC, Sukonthasarn A, Tay JC, Teo BW, Turana Y, Wang JG, Kario K; HOPE Asia Network. Angiotensin receptor neprilysin inhibitor as a novel antihypertensive drug: Evidence from Asia and around the globe. J Clin Hypertens (Greenwich). 2021;23:556-567.
 1. Sakulsupsiri A, Chattranukulchai P, Siwamogsatham S, Boonchayaanant P, Naeowong W, Ariyachaipanich A, Lertsuwunseri V, Rungpradubvong V, Satitthummanid S, Puwanant S, Srimahachota S, Buddhari W, Boonyaratavej S, Sitthisook S, Shantavasinkul P, Buranakitjaroen P, Sukonthasarn A, Sangwatanaroj S. Home Blood Pressure Control and Drug Prescription Patterns among Thai Hypertensives: A 1-Year Analysis of Telehealth Assisted Instrument in Home Blood Pressure Monitoring Nationwide Pilot Project . ; Int J Hypertens. 2021: pp. 1-9. DOI: 10.1155/2021/8844727.
 2. Chattranukulchai P, Thongtang N, Ophascharoensuk V, Muengtaweepongsa S, Angkurawaranon C, Chalom K, Supungul S, Thammatacharee J, Kittikhun S, Ch Shantavasinkul P, Leelahavarong P, Rawdaree P, Tangsawad S, Pitayarangsarit S,
  Kanaderm C, Assawamakin A, Roubsanthisuk W, Sukonthasarn A, the Thai NCD Collaboration Group. An Implementation Framework for Telemedicine to Address Noncommunicable Diseases in Thailand. Asia Pac J Public Health. 2021 Apr 19;10105395211008754. https://doi.org/10.1177/10105395211008754.
 1. Navar AM, Matskeplishvili ST, Urina-Triana M, Arafah M, Chen JW, Sukonthasarn A, Corp Dit Genti V, Daclin V, Peterson ED. Prospective evaluation of lipid management following acute coronary syndrome in non-Western countries. Clin Cardiol. 2021:1-8. doi: 10.1002/clc.23623.
 1. Kunanon S, Chattranukulchai P, Chotruangnapa C, Kositanurit W, Methavigul K, Boonyasirin T, Rawdaree P, Tejavanija S, Wataganara T, Satirapoj B, Roubsanthisuk W, Suwanwela N, Sangwatanaroj S, Kunjara Na Ayadhya R, Sitthisook S, Sukonthasarn A. 2019 Thai Guidelines on the treatment of hypertension: Executive summary. J Med Assoc Thai 2021;104:1-10.