พญ.อมรพิชญ์ กิตติพจนสิทธิ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่