พญ.พรพิมล นาคพงศ์พันธ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่